Tros- og livssynssamfunn

Fylkesmannen registrerer tros- og livssynssamfunn, behandler krav om tilskudd, godkjenner nye forstandere og ser til at tros- og livssynssamfunnenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter. Fylkesmannen er klageinstans for saker som gjelder kommunenes tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

Den digitale løsningen "Tros- og livssynssamfunn" gir innsyn i opplysninger om livs- og trossamfunn som har søkt om statstilskudd. Den digitale løsningen er ny, og blir tatt i bruk i alle fylker i løpet av 2018.

Du får tilgang til systemet ved å klikke på "Oversikt over tros- og livssynssamfunn" på høyre side i skjermbildet. Ved å klikke på det enkelte trossamfunnet får du opp kontaktopplysninger, registreringsdato dersom det er registrert, navn på godkjente forstandere, eventuell vigselsmyndighet, utbetalt statstilskudd osv. Du får opp tilsvarende opplysninger ved å søke på livssynssamfunnene. Du kan også sammenstille informasjon ved å bruke søkefeltene.

Fristen for å sette fram krav om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars. 

Har du spørsmål om tros- og livssynssamfunn, kan du henvende deg til Fylkesmannen i fylket der trossamfunnet er registrert.

Vis mer

Sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2018

Satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke i 2018, er 543 kroner per medlem

Beløpet som ligger til grunn for fastsettingen av satsen i 2018, er 2 071 050 000 kroner. Medlemstallet for Den norske kirke som inngår i beregningsgrunnlaget for satsen, er 3 815 826.


13.09.2018

Utbetaling av statstilskudd fra 1995 til og med 2016

Oversikt over antall medlemmer og satser for de ulike årene.


06.02.2018

Tilskudd til finansiering av private kirkebygg 2018

Formålet er å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe kirkebygg til lavere egenfinansiering.


22.01.2018

Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018

Vi behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn med hovedsete i Oslo og Akershus. Fristen er 1. mars. Krav som sendes inn etter fristen blir avvist.


09.11.2012

Hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn står du oppført i?

Kontakt Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00 for å få vite hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn du er medlem i.