Rundskriv G-01/2016

Rundskriv G-01/2016 til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) erstattet i september 2016 det tidligere rundskriv Q-27.

Introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap er de viktigste virkemidlene for å bidra til å nå den politiske målsettingen om at nyankomne innvandrere raskt kommer inn i og forblir i arbeidslivet. Integreringspolitikken er i stadig utvikling for å svare på behovet for en målrettet politikk på området. Introduksjonsloven har siden den trådte i kraft 1. august 2003 blitt endret en rekke ganger. Våren 2016 er det lagt fram to meldinger til Stortinget som begge inneholder en rekke tiltak og forslag til endringer i introduksjonsloven og ordningene som er regulert i introduksjonsloven. Dette er Meld. St.16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring, og Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. Begge meldingene er behandlet i Stortinget, og Stortinget har gitt sin tilslutning til det som er foreslått. Tiltakene omfatter for eksempel styrket individuell tilrettelegging, mer arbeidsretting av introduksjonsprogrammet, krav til kompetanse for lærere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, å lovfeste kvalifiserende tiltak allerede i mottaksfasen og å innføre 50 timer opplæring i kultur- og samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak.

De to meldingene til Stortinget gir også beskrivelser av ordningene, hvordan de fungerer i praksis og av utfordringer. Meldingene gir også tydelige politiske signaler om endret eller justert retning i ordningene og forvaltningen av dem, også på temaer der det ikke foreslås endringer i regelverket. På noen punkter er signaler i meldingene allerede innarbeidet i dette runskrivet. Dette gjelder for eksempel omtalen av innholdet i introduksjonsprogrammet (§ 4 i introduksjonsloven) hvor det klart sies at det skal åpnes for økt bruk av grunnskoleopplæring og videregående opplæring innenfor rammene av introduksjonsprogrammet. I praksis betyr dette at ordinær utdanning på fulltid også utover grunnskolenivå fra og med skoleåret 2016/2017 kan inngå i introduksjonsprogrammet.

Et forslag til endring i introduksjonsloven har nylig vært på høring. Dette gjelder innføring av en forsøkshjemmel. Forslaget innebærer at kommuner kan søke departementet om tidsavgrensede unntak fra bestemmelser i lov eller forskrift for å kunne gjennomføre lokale forsøk. Forsøkene kan være av pedagogisk, organisatorisk eller økonomisk art. En lovproposisjon, jf. Prop. 146 L (2015-2016) Endringer i introduksjonsloven (innføring av en forsøkshjemmel) ble godkjent i statsråd 17. juni 2016 og ligger nå til behandling i Stortinget. Forslaget er ennå ikke vedtatt, og det er dermed ennå ingen mulighet for å søke fritak fra bestemmelser i lov og forskrift for å gjennomføre tidsavgrensede lokale forsøk. Denne endringen trer ikke i kraft før det er gitt uttrykkelig beskjed fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Ytterligere endringer i regelverket, lov eller forskrift, vil bli sendt på alminnelig bred høring i tiden som kommer. Også andre endringer i regelverket kan komme som følge av de to meldingene til Stortinget eller integreringspolitikken generelt i årene framover.

Regjeringen har også nylig fremmet forslag til endringer i utlendingsloven, jf. Prop. 90 L (2015-2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramminer II). Forslaget omfatter endringer i introduksjonsloven, og endringer i utlendingsloven som berører ordningene i introduksjonsloven. Det foreslås en endring i introduksjonsloven § 17 annet ledd ved at det innføres plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap også for personer i alderen 55 til 67 år. For nærmere omtale av forslaget og begrunnelsen for dette se lovproposisjonen pkt. 8.8. Det foreslås også endringer i vilkårene for permanent oppholdstillatelse ved at det stilles vilkår om muntlige norskkunnskaper og bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap. For en nærmere omtale av forslaget og begrunnelsen for dette se lovproposisjonen pkt. 8.6. Innstrammingene i utlendingsloven og noen andre lover er behandlet i Stortinget, og de to forslagene som er nevnt her er vedtatt. Endringene har likevel ikke trådt i kraft. Dette betyr at introduksjonsloven ikke er endret fram til det gis uttrykkelig beskjed om dette fra Justis- og beredskapsdepartementet. Gjeldende rett er fortsatt at personer i alderen 55 til 67 år har rett men ikke plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Som vilkår for permanent oppholdstillatelse er det fortatt kun krav om dokumentasjon om gjennomført pliktig opplæring etter introduksjonsloven.

Justis- og beredskapsdepartementet tar sikte på en ny revisjon av dette rundskrivet når endringene som her er omtalt har trådt i kraft.