Vi følger flyktningesituasjonen

Antall nye flykninger og asylsøkere som kommer til Norge har økt sterkt den siste tiden. De aller fleste kommer til Oslo via Sverige. Fylkesmannen følger situasjonen nøye.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har dialog med kommunene om situasjonen.

Vår vergemålsavdeling som administrerer representantordningen og koordinerer denne på nasjonalt nivå, har en løpende dialog med utlendingsforvaltningen vedrørende forhold som berører enslige mindreårige asylsøkere.

Fylkesmannen har også som oppgave å følge med på at primærhelsetjenestene i kommunene ivaretas.

Det er Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet samt Oslo kommune som håndterer situasjonen i første instans. Fylkesmannen holder god kontakt med alle disse, i tillegg til Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kontaktpersoner