Asylsøkere og flyktninger

Tallet på asylsøkere økte kraftig i 2015. Regjeringen satte i verk en rekke tiltak for å håndtere situasjonen, og følger fortsatt situasjonen nøye. Norske myndigheter samarbeider nasjonalt, regionalt og lokalt for å ivareta asylsøkerne som kommer til Norge.

Ankomstsenter Østfold eller Ankomstsenter Finnmark er første stoppested for asylsøkere som kommer til Norge. Ankomstsentrene er et samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet. Her blir asylsøkerne registrert, de får en helseundersøkelse og informasjon om asylprosessen. Etter noen få dager her får de tildelt plass på et asylmottak der de kan være til søknaden er behandlet. Hvis asylsøkerne får positivt svar på søknadene sine, får de oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag.

Enslige mindreårige asylsøkere

Enslige asylsøkere og flyktninger under 18 år får oppnevnt en representant. En representant er en juridisk erstatter for foreldrene. Representanten har ikke den daglige omsorgen, men skal sørge for at barnet blir tatt vare på av den instansen som er ansvarlig for å tilby omsorg. Videre skal representanten hjelpe den mindreårige i forbindelse med asylsaken. Asylsøkere under 18 år får bo i særskilte asylmottak eller i omsorgssenter.

Ansvar for asylsøkerne:

  • Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for behandling av søknader om asyl og utvisningssaker, og for akutt innkvartering og drift av asylmottak.
  • Politiets utlendingsenhet (PU) mottar søknader om asyl og gjennomfører asylintervjuer.
  • Kommunene skal yte primærhelsetjenester og barnevernstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, også for asylsøkere bosatt i mottak i midlertidig innkvartering. En tilskuddsordning for kommuner og fylkeskommuner skal bidra til at barn og unge som søker opphold i Norge - enten de bor i ordinære mottak, akuttmottak eller transittmottak - får grunnskoleopplæring og/eller videregående opplæring. Kommunene kan dessuten søke om refusjon for utgifter til kommunale barneverntiltak til barnet fyller 20 år.

Fylkesmannens oppgaver:

  • Vi oppnevner representanter for enslige asylsøkere som er under 18 år.
  • Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter for å sikre rask kommunikasjon begge veier. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har dessuten et særskilt transittansvar, og er også tillagt et nasjonalt koordineringsansvar.
  • Vi har ansvar for behandling av saker om fri rettshjelp, og venter en økning av saker på dette feltet.
  • Vi fører tilsyn med omsorgssentrene for enslige asylsøkere under 15 år.  
  • Vi er tilsyn- og klageinstans og veileder kommunene i saker som gjelder sosiale tjenester og introduksjonsloven.
  • Vi gir kommunene råd og veiledning på helseområdet. 

 

Vis mer


28.12.2015

Helsetilbud til asylsøkere

Asylsøkere har rett til helsetjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten på linje med resten av innbyggerne. Retten gjelder også for personer på midlertidige overnattingsplasser, akutt innkvartering.


07.12.2015

Oppstart av asylmottak må meldes til Mattilsynet

Alle som ønsker å starte næringsmiddelvirksomhet eller matservering, skal på forhånd melde fra til det lokale Mattilsynet. Dette gjelder også ved planer om oppstart av asylmottak.


16.11.2015

Råd fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har sendt ut informasjon til kommuner og fylkesmenn i forbindelse med at det kommer mange flyktninger og asylsøkere til landet.


10.11.2015

Behov for bygninger som kan huse inntil 1000 personer i en akuttfase

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, ber fylkesmennene om hjelp til å gå en ny runde med kommunene for å skaffe lokaler som kan være aktuelle for mottak av denne størrelsen.


10.11.2015

Vi følger flyktningesituasjonen

Antall nye flykninger og asylsøkere som kommer til Norge har økt sterkt den siste tiden. De aller fleste kommer til Oslo via Sverige. Fylkesmannen følger situasjonen nøye.


09.11.2015

Midlertidig forenkling av tuberkulosescreening av asylsøkere

Tuberkuloseundersøkelse av alle asylsøkere er lovpålagt, uavhengig av hvor mye tuberkulose det er i landet de kommer fra.  Dette opprettholdes.  Fra i dag gjøres det en midlertidig endring slik at de som kommer fra et land uten høy forekomst av tuberkulose, som Syria og Iran, ikke behøver å ta blodprøven IGRA i tillegg til lungerøntgen.