Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


14.06.2018

Vi har ny postadresse fra 1. juli

Den nye adressen er:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
c/o Fylkesmannen i Østfold 
Postboks 325 
1502 Moss  


29.05.2018

Grensen justeres mellom Ski og Ås

Kommunene er enige om at Tandbergløkka bør være en del av det som blir Nordre Follo kommune, og Fylkesmannen har vedtatt grenseendringen.


04.04.2018

Fylkesmannen har invitert til statsborgerseremoni

Arrangementet foregår søndag 22. april i Oslo rådhus. 


04.04.2018

Fylkesmannen er ny juryleder

Valgerd Svarstad Haugland er valgt til å være ny juryleder for Statens pris for boligsosialt arbeid.


28.02.2018

2796 separasjoner ble gitt i Oslo og Akershus i 2017

Antall skilsmissebevillinger var 2583.


26.02.2018

Vi utbetalte over 40 millioner til fri rettshjelp i 2017

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.


13.02.2018

Fagsamling lokalmat

Velkommen til fagsamling for kommunal førstelinjetjeneste for landbruk og næringsutvikling.

Det er vekstpotensial i markedet for lokalmat og -drikke. Meld. St. 31 (2014–2015) Garden som ressurs – marknaden som mål setter tydelige mål for satsing og utvikling innen denne delen av næringen.

Hos Nofima finnes flere gode og nyttige tilbud til lokalmatprodusenten. Gjennom Kompetansenettverk Lokalmat kan lokalmatprodusenter kan få tilbud om hjelp for å lykkes med videreutvikling og verdiskaping. I tillegg arrangeres det årlig flere kurs som kan være nyttige for lokalmatprodusenten.

Vi mener det er viktig at kommunal 1,-linjetjeneste kjenner til dette tilbudet, og håper dere vil sette av denne dagen sammen med kollegaer fra Buskerud og Østfold.

Elektronisk påmelding innen 14. mars 2018: https://response.questback.com/fylkesmannenistfold/fagdaglokalmat

Fagdagen er gratis, men grunnet lunsjservering må vi ha påmelding.


08.02.2018

Utredning av grensejustering for Ås og Nordre Follo

Alle gis i denne høringen mulighet til å kommentere kunnskapsgrunnlagene for Ås og Nordre Follo kommuner utarbeidet i forbindelse med utredning av eventuell grensejustering. Fristen for å gi innspill er 2. mars. 


06.02.2018

Lihkku beivviin - læhkoeh biejjine - vuorbbe biejvijn!

6. februar er Samefolkets dag. Fylkesmannen gratulerer med dagen!


22.01.2018

Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018

Fylkesmannen behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn med hovedsete i Oslo og Akershus. Fristen er 1. mars.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel