PPT utland: Pedagogisk-psykologisk tjeneste for norske skoler i utlandet

I friskoleloven er det slått fast at elever på godkjente, norske skoler i utlandet skal ha tilgang til en pedagogisk-psykologisk tjeneste på samme måte som på friskoler i Norge. Barn i førskolealder er ikke omfattet av tjenesten.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, barnehage- og utdanningsavdelingen, har nasjonalt ansvar for drift av en pedagogisk-psykologisk tjeneste for elever på norske skoler i utlandet (PPT utland).

PPT utland skal:

  1. Utarbeide sakkyndige vurderinger der loven krever det. Dette gjelder i hovedsak vurdering av:
    • Rett til spesialundervisning
    • Fritak fra opplæringsplikten
    • Fremskutt skolestart
    • Rett til opplæring i inntil to år ekstra (utvidet tid)
  2. Utføre kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling (systemarbeid) på skolen for å legge bedre til rette for elever med særskilte behov.

PPT utland har et tett samarbeid med skolene og har utarbeidet rutiner for henvisning. Ved ønske om vurdering av behov for spesialundervisning kan elever og foreldre kontakte PPT utland direkte eller gjennom spesialpedagogisk koordinator på skolene. Det gjennomføres skolebesøk 1-2 ganger i året.

22.01.2017

Veileder om spesialundervisning

Utdanningsdirektoratet har utgitt en veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.


12.02.2013

Rutiner ved behov for spesialundervisning i utlandet

Prosedyre skolene skal følge når elever ved godkjente norske skoler i utlandet har behov for utredning og spesialundervisning.


22.01.2013

Rettigheter og hjelp for barn bosatt i utlandet

Veilederen gir en samlet oversikt over barn og unges rettigheter og muligheter til å få hjelp, dersom det oppstår vanskeligheter.


22.01.2013

Skjemaer

Her ligger henvisningsskjema og andre skjemaer for spesialundervisning.