Informasjon om bruk av elektronisk skjema til innsending av klage på standpunktkarakter for skolene

Ved årets klagebehandling har Fylkesmannen i Oslo og Akershus registrert en halvering av antall klager på standpunktkarakteren siden 2009. Det har vært en jevn nedgang, men de siste årene har antallet stabilisert seg til rundt 200 klager per år. Vi mener en hovedårsak til nedgangen skyldes skolenes fokus og arbeid med underveisvurderingen gjennom lang tid.

Behandlingen av klager på standpunktkarakter krever likevel store ressurser hos oss.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus laget et elektronisk skjema til bruk for å sende inn klager på standpunktkarakterer, slik at alle opplysninger og dokumenter dermed kan sendes elektronisk. Vi håper at bruken av et slikt verktøy vil kunne gjøre klagesaksbehandlingen lettere for den enkelte skole og mer effektiv for oss. 

Tilgang til det elektroniske skjemaet
Tilgangen til skjemaet finnes på våre nettsider, www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/ («Barnehage og opplæring» → «Grunnskole og videregående opplæring» → «Vurdering – Klage på standpunktkarakter»), eller her: Klage på standpunkt


Utfylling av skjemaet
Skjemaet er ment for klage på standpunktkarakter i fag, orden og adferd. Det skal fylles ut ett skjema for hver klage. Alle feltene merket med * må fylles ut. Dette vil sikre at saksbehandlingen ikke forsinkes ved at klageinstansen må etterspørre manglende dokumentasjon.

Vi vil anbefale å logge på/lage en bruker på skjermportalen før utfylling av skjema. Da vil det være mulig å mellomlagre/ hente opp klager som ikke er ferdig utfylt, samt få en oversikt over hvem det er sendt inn klager for, fra den enkelte skoleleder. Vi anbefaler også å oppgi en e-postadresse som kvittering på innsendt skjema blir sendt til.

Skjemaet inneholder henvisninger til aktuelle lovbestemmelser og veiledninger til selve utfyllingen. Spørsmål om eventuelle tekniske problemer ved utfyllingen kan rettes til skjema@fylkesmannen.no.


Obligatorisk bruk av skjemaet?
Vi anbefaler alle skoleeiere om å be sine respektive skoler som skal sende klager på standpunktkarakterer til klageinstansen om å bruke det elektroniske skjemaet allerede ved årets klagebehandling. Ut fra erfaringene etter klagebehandlingene denne våren og høsten, vil vi vurdere om bruken av skjemaet skal bli en obligatorisk ordning.

Vi er takknemlige for tilbakemeldinger om bruken av skjemaet for eventuelt å kunne gjøre forbedringer.

Resultatet av klagebehandlingen er at de fleste standpunktkarakterene blir opphevet fordi klageinstansen er i tvil om gjeldende regler er fulgt. Klagesaken blir dermed sendt tilbake til skolen. Rektor og faglærer skal da gjøre en ny vurdering og rektor skal sette endelig standpunktkarakter, jf. forskrift til opplæringsloven § 5-12. I vedtakene våre der standpunktkarakteren blir opphevet, opplyser vi at rektor skal sende endelig karakter og begrunnelse til klager med kopi til Fylkesmannen innen en måned. Endelig karakter med begrunnelse skal sendes inn på samme måte som tidligere uten bruk av et elektronisk skjema.