Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer

Nyheter

Lenker til Kunnskapsdepartementet

Lenker til Utdaningsdirektoratet

Rekruttering og likestilling

Veiledere

Annet


15.02.2018

Informasjon om endring i forvaltningen av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge fra høsten 2018 (kap. 225 post 64)

Stortinget har vedtatt en endring i forvaltningen av denne tilskuddsordningen i behandling av budsjettet for 2018, jfr. Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 12 S (2017-2018) og vedtak 366.