Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


19.12.2018

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling - skole

Den desentraliserte ordningen skal bidra til at alle kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak. Ordningen skal bidra til å gjøre utviklingsarbeidet mer forutsigbart og langsiktig.


20.11.2018

Ny veileder om skolegudstjeneste

Kunnskapsdepartementet har laget en ny veileder om deltakelse på skolegudstjenester.


16.11.2018

Enklere å søke opp regelverkstolkninger

Nå kan du som jobber med juridisk saksbehandling i kommuner, fylkeskommuner eller fylkesmannen, enkelt søke opp regelverk for barnehage og opplæring.


12.11.2018

Dato for fellessensur i videregående opplæring våren 2019

Dato for fellessensur for sentralt gitt eksamen i videregående opplæring er satt til 18. og 19. juni 2019 for vårens eksamen. 


30.10.2018

Forbredelser til årsrapportering i BASIL for barnehageeiere

Vi ber alle barnehagereire sjekke at barnehagen har eget organisasjonsnummer og er registrert i Enhetsregisteret,  før årsmeldingen i BASIL åpner 16. november 2018.


29.10.2018

Rett til barnehageplass – frist for rapportering

Kommunene i Oslo og Akershus skal rapportere om de innfrir retten til barnehageplass per. 1 desember 2018.


16.10.2018

Sjumilssteget har fått ny nettside

Til deg som jobber for og med barn og unges rettigheter: Sjumilssteget nasjonalt har ny nettside med nyttige lenker, sjumilsstegsmateriale og nett-TV.


16.10.2018

Informasjon om regional ordning barnehagebasert kompetanseutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Oslo og Viken

Vi er  godt i gang med forberedelsene til iverksetting i 2019 av den nye regionale ordningen for barnehagebasert kompetanseutvikling i Oslo og Viken.


08.10.2018

Samling om rapportering av BASIL - årsmelding for barnehager 2018

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til en halvdags samling om innrapportering av årsmelding for barnehager 2018. Det inviteres en person fra hver bydel i Oslo og kommune i Akershus.


04.10.2018

Felles nasjonalt tilsyn med Nesodden kommune – Myklerud skole – tilsyn med elevenes skolemiljø

Fra januar 2018 skal det foretas nytt felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i Norge, etter instruks fra Utdanningsdirektoratet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel