Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


16.10.2018

Informasjon om regional ordning barnehagebasert kompetanseutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Oslo og Viken

Vi er  godt i gang med forbredelsene til regional ording 2019 for Oslo og Viken. Her finner du presentasjoner og film fra møtene 25.09.18 og 09.10.18. Padlet adressene er forsatt aktive, og vi ønkser oss enda flere innspill.


08.10.2018

Samling om rapportering av BASIL - årsmelding for barnehager 2018

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til en halvdags samling om innrapportering av årsmelding for barnehager 2018. Det inviteres en person fra hver bydel i Oslo og kommune i Akershus.


04.10.2018

Felles nasjonalt tilsyn med Nesodden kommune – Myklerud skole – tilsyn med elevenes skolemiljø

Fra januar 2018 skal det foretas nytt felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i Norge, etter instruks fra Utdanningsdirektoratet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år.


04.10.2018

Felles nasjonalt tilsyn - Bærum kommune

Barnehage- og utdanningsavdelingen har i perioden 14. september 2017 – 11. september 2018 gjennomført tilsyn med Bærum kommune.


03.10.2018

Dronning Sonjas skolepris 2018

Vi gratulerer Apalløkka skole i Oslo med prisen!


20.09.2018

Felles nasjonalt tilsyn med Sørum kommune - Frogner skole og kultursenter - tilsyn med skolemiljø

Fra januar 2018 skal det foretas nytt felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i Norge,
etter instruks fra Utdanningsdirektoratet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år.


14.09.2018

Invitasjon til å søke om kompetansemidler i forbindelse med opplæring av asylsøkere og flyktninger

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått tildelt kr 410 000,- i kompetansemidler i forbindelse med opplæring av asylsøkere og flyktninger. Vi inviterer kommunene og fylkeskommuner til å søke om midler for å øke egen kompetanse innenfor opplæring og oppfølging av asylsøkere og flyktninger. Søknaden skal bygge på et lokalt faglig behov for kompetanse innenfor tematikken.


12.09.2018

Invitasjon til informasjonsmøte på barnehage- og utdanningsområdet

Invitasjon til informasjonsmøte på barnehage- og utdanningsområdet fredag 26. oktober 2018.


05.09.2018

Felles nasjonalt tilsyn med Oslo kommune – Abildsø skole – tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen

Fra januar 2018 skal det foretas nytt felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i Norge,
etter instruks fra Utdanningsdirektoratet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år.


05.09.2018

Tilretteleggingsmidler til barnehageeiere for studieåret 2018-2019 - ABLU og deltid barnehagelærerutdanning

Gode nyheter til barnehageeiere i Oslo og Akershus! Vi har fått en tilleggs bevilgning på  8 mill. kroner til tilretteleggingsmidler, lokal prioritering, for studieåret 2018-2019.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel