Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


01.08.2018

Ny bemanningsnorm og skjerpet krav til pedagogisk bemanning

 

Tilstrekkelig antall voksne i barnehagen og nok ansatte med godkjent pedagogisk utdanning er viktig for å ivareta barnas behov for trygghet, omsorg, lek og læring.

 

Stortinget har fra 1. august 2018 vedtatt en minimumsnorm for grunnbemanning i barnehagen. Fra samme dato innføres også endringer i pedagognormen.

 

 

 


01.08.2018

Alle barnehager skal synliggjøre samisk kultur

I rammeplanens kapittel 1 Barnehagens verdigrunnlag står det:

«Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsett i barnehageloven og i internasjonale   konvensjoner som Norge har slutte seg til, slik som FN-konvensjonen av 20. november 1989 om rettene til barnet (barnekonvensjonen) og ILO-konvensjon nr.169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (ILO-konvensjonen) (Rammeplanen, s. 7).»


24.07.2018

Tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne

Barn som går i barnehage, og som har nedsatt funksjonsevne, har rett til et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.


12.07.2018

Informasjons- og dialogmøte 9.10.18, Oslo

Den nye regionale ordningen gir barnehageeiere økt medvirkning i planlegging, prioritering, bruk av midler og igangsetting av tiltak som skal sikre økt kompetanseutvikling i barnehagene. Ordningen skal gjelde fra 2019.


10.07.2018

Barnehagebasert kompetanseutvikling - ny regional ordning for kommunale og ikke-kommunale barnehager

Den nye regionale ordningen skal gjelde fra 2019. Ordningen gir barnehageeiere økt medvirkning i planlegging, prioritering, bruk av midler og igangsetting av tiltak som skal sikre økt kompetanseutvikling i barnehagene.

 


29.06.2018

Invitasjon til informasjons- og regelverksamling for friskoler

Barnehage- og utdanningsavdelingen inviterer styrerepresentanter, skoleledere og aktuelle ressurspersoner ved friskoler i Oslo, Akershus og utlandet til samling. I tillegg inviteres representanter for friskoleorganisasjonene.


30.05.2018

Skolelederdagen 2018 - Skoleledelse og fagfornyelse i en reformtid

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet. 


23.05.2018

Informasjon om endring i forvaltningen av tilskudd til leirskoleopplæring for 2018

Fra og med 2018 har Utdanningsdirektoratet overtatt forvaltningen av tilskudd til leirskoleopplæring.


27.04.2018

Inspirasjonskonferanse: Hvilken betydning har gode relasjoner for barns utvikling, trivsel, glede og mestring?

Til dere som deltok på konferansen:

Takk for alle gode tilbakemeldinger før, under og etter inspirasjonskonferansen vår!

Takk også for at dere var aktive og lydhøre deltakere som var med med helt til siste slutt på dagen! 

Presentasjonene finner du som dokumenter på denne siden.

Her vil vi også legge ut filmer av presentasjonene. 


11.04.2018

Samling for barnehagemyndighetene

Fylkesmannen ønsker velkommen til samling for barnehagemyndighetene i Oslo og Akershus fredag 1. juni 2018 på Grand Hotel i Oslo. 

Samlingen gjennomføres i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og skal bidra til å styrke barnehagemyndighetens arbeid ut mot kommunale og private barnehager i egen bydel og kommune.

Tema for samlingen er barnehagemyndighetens oppgaver og rolleforståelse, risikovurderinger, veiledning og tilsyn. Samlingen vil også ta for seg utvalgte tema innen barnehagemyndighetens godkjenningspraksis.

Hver bydel i Oslo og hver kommune i Akershus og kan delta med to representanter.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel