Lovbrudd - partsinnsyn

Fylkesmannen har i tre klagesaker fastslått lovbrudd i forbindelse med begjæringer om partsinnsyn. I alle tilfellene tok det for lang tid før barneverntjenestene ga innsyn.

I det ene tilfellet gikk det mer enn fire måneder fra barneverntjenesten mottok innsynskravet til henvendelsen ble besvart. I det andre tilfellet gikk det over to måneder fra begjæringen ble fremmet til dokumentene ble oversendt. I den tredje saken gikk det mer enn tre uker før mors advokat fikk dokumentene oversendt.

I henhold til forvaltningsloven (fvl) § 18 første ledd har en part rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av reglene i samme paragraf eller § 19. Hovedbegrunnelsen for bestemmelsen er at en part som har en sak til behandling i forvaltningen skal kunne ivareta sine interesser i saken. Dersom en part ikke gis innsyn i bestemte dokumenter eller opplysninger, må dette begrunnes konkret og hjemles i fvl § 18 eller § 19. Et avslag på begjæring om innsyn kan påklages til Fylkesmannen, jf fvl § 21.

Etter fvl. § 11a skal et forvaltningsorgan forberede og avgjøre en sak uten ugrunnet opphold. Når det gjelder innsynsbegjæringer, har Sivilombudsmannen uttalt at det gjelder strenge tidskrav for behandling av disse, noe som har sin bakgrunn i at

innsyn ofte er nødvendig for at parten skal kunne ivareta sine rettigheter (…) hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssaker.  

Fylkesmannen viser til at det følger av Justisdepartementets retningslinjer til offentleglova at innsynskrav etter denne loven normalt skal avgjøres innen én til tre virkedager. Etter vårt syn bør krav om partsinnsyn etter forvaltningsloven i utgangspunktet besvares like raskt.