Nytt rundskriv om barneverntjenestens saksbehandling

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet et nytt rundskriv om saksbehandlingen i barneverntjenesten. Rundskrivet tar for seg de ulike fasene i en barnevernsak, og gir en oversikt over regelverket og sentrale problemstillinger ansatte i barneverntjenesten møter i sin arbeidshverdag.

Rundskrivet er først og fremst utarbeidet som et verktøy for de ansatte i den kommunale barneverntjenesten, men rundskrivet vil også være nyttig for ansatte i andre kommunale tjenester, statlige instanser, advokater og andre som har behov for å sette seg inn i regler og normer på barnevernfeltet.  Rundskrivet inneholder lenker til tolkningsuttalelser og andre rettskilder, og til en rekke rundskriv, håndbøker og veiledere, både på barnevernfeltet og tilstøtende tjenester.

Bufdir informerer om at det elektroniske rundskrivet vil bli løpende oppdatert.

Lenke til rundskrivet ligger i høyre meny

Lenker