Nytt lovforslag - bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep

Med Prop. 167 L (2016-2017) «Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep) foreslår regjeringen flere endringer i barneloven og straffeloven som styrker barns rettsvern og gir bedre beskyttelse mot vold og overgrep.

Barne- og likestillingsdepartementet mener lovforslagene vil pålegge det offentlige et større ansvar for å beskytte barna, og foreldrene vil settes i bedre stand til å beskytte egne barn. Regjeringen foreslår blant annet å gi domstolene en plikt til å vurdere om den dømte i volds- og overgrepssaker skal få kontaktforbud. I tillegg foreslås det en ny bestemmelse i barneloven som tydeliggjør at samvær ikke kan gjennomføres og at det ikke kan gjøres avtale om samvær når det er gitt kontaktforbud eller besøksforbud overfor barnet. Et annet lovforslag er at foreldre gis rett til å reise sak om foreldreansvar og andre rettigheter overfor barnet uten mekling, når en forelder er dømt i en straffesak for alvorlig vold eller overgrep.

Det foreslås også at barnelova endres slik at en forelder kan reise sak om foreldreansvar når det er uråd å komme frem til en avtale fordi den andre forelderen ikke bor i landet og ikke lar seg oppspore. Endringen vil bidra til at en forelder i Norge kan ta nødvendige beslutninger på vegne av barnet sitt.

Forslagene om lovendringer ble sendt på høring 2. november 2016 og 55 høringsinstanser kom med høringsuttalelser. Forslaget om endring i barneloven – slik at domstolene etter underretning fra politiet skal ta opp og avgjøre sak om foreldreansvar og andre rettigheter overfor barnet dersom en forelder blir dømt for vold eller overgrep mot egne barn - møtte motstand fra tunge aktører som domstolene inkludert Høyesterett. I stedet skal Justis- og beredskapsdepartementet, i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet, utrede forslag om å behandle tap av samværsrett og/eller foreldreansvar som et sivilt krav i straffesaken.

I s