Høring - NOU 2017:12 Svikt og svik

Høringen tar for seg saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. 

Utredningen ble overlevert fra Barnevoldsutvalget til Barne- og likestillingsdepartementet 22.06.17. 

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 13. november 2015 et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten var å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene, og gi anbefalinger for hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres. Utvalget ble også bedt om å utrede hvorvidt man bør opprette en fast granskningskommisjon for alvorlige barnevoldssaker.

 Høringsfristen er 30.11.17.

 Du kan lese mer om høringen her.