Fylkesmannens samtaler med barn på barneverninstitusjon og omsorgssenter for mindreårige i 2016

Alle barn og unge som bor på en barneverninstitusjon eller et omsorgssenter for enslige mindreårige skal gis mulighet til å uttale seg om hvordan de har det mens de bor der. I Fylkesmannens årsmelding for 2016 har vi samlet en oversikt over alle samtaler vi har hatt med barn under tilsyn.

I 2016 hadde Fylkesmannen samtale med 107 av de 382 barna som var plassert ved barneverninstitusjonene da tilsynene fant sted. I tillegg har alle beboerne Fylkesmannen ikke snakket med, fått tilbud om en samtale med tilsynsmyndigheten. Vi hilste på til sammen 132 barn på barneverninstitusjonene.

På tilsynstidspunktene med omsorgssentre for enslige mindreårige snakket Fylkesmannen med 137 av de 151 barna som var plassert. I disse samtalene benyttet Fylkesmannen seg av tolk for å snakke om ulike forhold barna var opptatt av.

Å snakke med flest mulig barn og unge er en av våre hovedmål når vi er på ute på tilsyn. Det er barn og unge på barneverninstitusjonene og omsorgssentrene som vet best hvordan det er å bo der. Vi ønsker å høre om alle forhold de syns er bra og/eller vanskelig med å oppholde seg på en institusjon eller et senter for enslige mindreårige. Mange av beboerne har ikke vært til stede når vi har kommet på tilsyn. Det har vært ulike årsaker til det som at de ikke hadde behov for å snakke med oss, beboerne var på skolen, de hadde permisjon eller andre grunner.

I tillegg til de vi har snakket med på tilsyn, har vi i løpet av året hatt samtaler med barn og unge på vårt kontor og vi har snakket med beboere per telefon. Vi har hatt fokus på at ledelsen ved institusjonene og omsorgssentrene skal informere om barnas mulighet til å snakke med oss, og om retten til å påklage forhold.

I 2017 vil Fylkesmannen fortsette sitt fokus på å snakke med flest mulig barn og unge under våre tilsynsbesøk.