Forslag om endringer i barnevernloven – Prop.169 L (2016-2017)

Med Prop. 169 L (2016-2017) – Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre) foreslår regjeringen flere endringer i barnevernloven. Endringene skal styrke barneperspektivet i loven og bidra til å forbedre saksbehandlingen i barnevernet.

Regjeringen foreslår at barnevernloven blir en rettighetslov for barn. Det foreslås å lovfeste at barn har rett til nødvendige tiltak fra barneverntjenesten når vilkårene for tiltak er oppfylt. Barne- og likestillingsdepartementet mener at rettighetsfesting fremhever at det er barnet som er hovedpersonen i barnevernssaker. Barnets rett til medvirkning foreslås at styrkes ved at det presiseres i barnevernloven at barn har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter barnevernloven.

Det foreslås også å innta i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Videre er det forslag om å klargjøre og forenkle reglene om opplysningsplikt til barneverntjenesten, både i barnevernloven og i andre særlover, slik at regelverket blir lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten.

Du kan lese mer om lovforslaget i lenken i sidemenyen.