Barneverntjenestens bruk av familie og nære nettverk ved omsorgsovertakelser og frivillige plasseringer

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Som tilsynsmyndighet har vi undersøkt barneverntjenestens vurdering og bruk av familie- nettverksplassering ved omsorgsovertakelser og frivillige plasseringer. 

Oppsummering av barneverntjenestenes tilbakemelding: 

Samtlige 22 kommuner i Akershus besvarte henvendelsen, og alle barneverntjenestene har barn plassert i familie og i nære nettverk. Flesteparten av barna var plassert etter § 4-12, men også et betydelig antall barn var plassert etter § 4-4, 6 ledd. Til sammen utgjør disse plasseringene ca. 35 % av alle fosterbarn Akershus har oppfølgingsansvar for, altså deres egne fosterbarn.

I Oslo besvarte barneverntjenestene i 13 av 15 bydeler vår henvendelse. Oslo har også barn plassert i familie og nære nettverk med stort sett samme fordeling som i Akershus. Samlet utgjør disse plasseringene ca. 24 % av de 13 bydelenes fosterbarn. Barneverntjenestene svarer at de alltid undersøker om familie eller nære nettverk kan være et aktuelt plasseringsalternativ med henvisning til Forskrift om fosterhjem § 4, «Valg av fosterhjem til det enkelte barn». De har ikke ulike vurderinger eller rutiner for henholdsvis omsorgsovertakelser eller frivillige plasseringer, ei heller for hasteplasseringer. De fleste av barneverntjenestene har interne rutiner og sjekklister som henviser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets «Faglige anbefalinger for plassering i slekt eller nettverk, og søskenplasseringer», samt Barne- og familieetatens «Veileder for rekruttering og godkjenning av slektsfosterhjem».

De fleste barneverntjenestene viser til at de i samtaler med barna og foreldrene kan finne aktuelle fosterfamilier i familie og nære nettverk. Barneverntjenester formidler selv at de også har god erfaring med bruk av familieråd og annen form for nettverkskartlegging for å undersøke om det finnes egnet fosterhjem i barnets familie eller nære nettverk.

Du kan lese hele tilbakemeldingen i menyen til høyre under dokumenter