Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Fylkesmannen fører tilsyn og er klageinstans

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Fylkesmannen behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barneverninstitusjon, kan klage til Fylkesmannen.

Vis mer


17.12.2018

Kontaktmøte barnevern

Kontaktmøte med barneverntjenestene i Oslo og Akershus


14.09.2018

Stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter for barneverntjenester i kommunale læringsnettverk


25.07.2018

Nye endringer i barnevernloven fra 1. juli

Barnevernloven er endret for å bedre rettssikkerheten til barn og foreldre. Barnevernloven gir barn rett til tjenester, medvirkning er styrket og kjærlighet er tatt inn i lovteksten. 


15.05.2018

Barnevernkonferansen 2018 for barnevernet i Oslo og Akershus

Årets barnevernkonferanse ble avholdt på Klækken hotell 3. og 4.mai. Tema for konferansen var vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.


19.04.2018

Årsmelding 2017 - barnevern

Årsmelding 2017 er en samlet framstilling over Fylkesmannens totale oppgaveportefølje på barnevernområdet.         


10.04.2018

Om barneverntjenestens akuttarbeid

Med tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017 fikk Fylkesmannen i oppdrag å ha en råd og pådriverfunksjon ovenfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus valgte å løse oppdraget ved å gjennomføre dialogmøter med utvalgte barneverntjenester.


02.02.2018

Årsmeldinger

Liste pr år over årsmeldinger


31.10.2017

Bruk av private aktører i barnevernet

Barne- og likestillingsdepartementets gir veiledning om hvordan kommunene kan bruke private aktører på barnevernsfeltet på en lovlig og god måte.


15.09.2017

Nytt lovforslag - bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep

Med Prop. 167 L (2016-2017) «Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep) foreslår regjeringen flere endringer i barneloven og straffeloven som styrker barns rettsvern og gir bedre beskyttelse mot vold og overgrep.


15.09.2017

Forslag om endringer i barnevernloven – Prop.169 L (2016-2017)

Med Prop. 169 L (2016-2017) – Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre) foreslår regjeringen flere endringer i barnevernloven. Endringene skal styrke barneperspektivet i loven og bidra til å forbedre saksbehandlingen i barnevernet.


Flere nyheter


Aktuelt

Fellestjenesten
22 00 36 30

Vakttelefon
Telefontid:  
mandag 12.00-14.30
tirsdag   12.00-14.30
onsdag   09.00-11.00
torsdag  12.00-14.30
Telefon:
22 00 36 99