Tilsyn med kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse -Bydel Frogner

Fylkesmannen skal undersøke om bydelen gjennom systematisk styring og ledelse (internkontroll) legger til rette for og følger opp at voksne personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.

Tilsynet inkluderer brukere uavhengig av hvilke rusmidler de benytter (alkohol, legemidler, illegale rusmidler) og uavhengig av om de har fått diagnostisert en ruslidelse. Tilsvarende gjelder for psykiske lidelser ved at tilsynet er rettet mot bydelens tjenester uavhengig av om personene har en psykiatrisk diagnose (bipolar lidelse, schizofreni, depresjon etc.). Det skilles heller ikke på om personene benytter rusmidler eller om de er i rehabilitering etter behandling for sitt rusmiddelbruk.

 Se dokumentet hvor tilsynet er varslet for ytterligere informasjon om tilsynets innretning

Dato:
27. november - 4. desember
Sted:
Bydel Frogner
Ansvarlig:
Sosial- og familieavdelingen og Helseavdelingen
Målgruppe:
Bydelens administrative ledelse og ansvarlig for tjenestene

Kontaktpersoner

Dokumenter