Rapport fra tilsyn - introduksjonslov og introduksjonsprogram

Landsomfattende tilsyn 2017-2018. Tilsyn med kommunens forvaltning av individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram, jf. introduksjonsloven §§ 6 og 19 første ledd. 

6.2.2018 - Mappegjennomgang
7.2.2018 - Orienteringsmøte og intervjuer
9.2.2018 - Sluttmøte

Det ble ikke avdekket lovbrudd ved tilsynet, og tilsynet er med dette avsluttet.

Dato:
6. februar - 9. februar
Sted:
Ski kommune/ NAV Ski
Ansvarlig:
Sosial- og familieavdelingen
Målgruppe:
Kommunens administrative ledelse, aktuelle fagledere og aktuelle intervjuobjekter

Dokumenter