Stor interesse for å ta vare på truede arter og naturtyper

Nytt av året er muligheten for å søke om tiltak for å ivareta ville pollinerende insekter. Illustrasjonen viser en bakkehumle.
Nytt av året er muligheten for å søke om tiltak for å ivareta ville pollinerende insekter. Illustrasjonen viser en bakkehumle. (Foto: Øystein Røsok / Fylkesmannen)

7,1 millioner kroner er i vår bevilget til 131 gode tiltak for å ta vare på truede arter og naturtyper i Oslo og Akershus.

For å forbedre forholdene for truede arter og naturtyper i regionen, er det opprettet en tilskuddsordning. Fylkesmannen forvalter ordningen for Miljødirektoratet, og deler ut midler til omsøkte skjøtsels- og informasjonstiltak.

Tiltak for ville pollinerende insekter

Nytt av året er muligheten for å søke om tiltak for å ivareta ville pollinerende insekter. Det kom inn 18 søknader på den nye ordningen på til sammen 3,6 millioner. 14 søkere fikk tilskudd på til sammen ca. 900.000. Humler, bier og blomsterfluer er blant de insektene som pollinerer (bestøver) ville blomster og noen avlinger.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har laget en brosjyre om våre sårbare humler der du kan lese mer om den viktige jobben disse insektene gjør.

Innvilgede søknader totalt

Fristen for å søke støtte var 15. januar i år for trua arter og naturtyper og 1. mars for pollinerende innsekter. Det kom inn 150 søknader og 131 av disse har fått tilskudd i år.

Til sammen ble det søkt om 15,7 millioner kroner til ulike tiltak og Fylkesmannen har innvilget søknader for 7,1 millioner.

Truede arter

For truede arter ble de totalt bevilget 3,1 millioner kroner. Det er 1,1 million mer enn i fjor.

Av disse artene er dragehode den eneste som er prioritert, det vil si beskyttet av egen forskrift. Alle artene er truet nasjonalt, og har viktige forekomster i Oslo og Akershus.

I tillegg ble det bevilget midler til tiltak for blant annet edelkreps, elvemusling, solblom og kløverhumle.

Utvalgte naturtyper

For utvalgte naturtyper ble det totalt bevilget 3,1 millioner kroner. Det er omtrent det samme som i fjor. De fleste tiltakene var ivaretakelse av slåttemark, men også hule eiker, kalklindeskog, ravinedaler og åpent grunnlent kalkmark fikk midler.

Slåttemark, kalklindeskog og hule eiker er utvalgte naturtyper som er beskyttet ved egen forskrift.

Mange får det de søkte om

Til tross for stadig flere søkere til tilskuddsordningen, er det mange søkere som tildeles omsøkt beløp.

Midlene vi har til rådighet fordeles mellom de gode prosjektene ut fra kriterier i tilskuddsforskriftene og etter beste skjønn. Vi håper at tildelte summer vil dekke de største behovene.

Tilskuddsordningen vil få stor betydning for bevaring av truede arter og naturtyper, særlig ved at den ikke er begrenset til de som har forskrift eller egne handlingsplaner.