Verner om kalklindeskogen når forskningssenter bygges

Miljøvernavdelingen og utbygger har blitt enige om at byggeplanene ved Radiumhospitalet kan justeres slik at tusen år gammel vernet skog blir tatt vare på.  

Fylkesmannens miljøvernavdeling skrev i november om utbyggingsplaner i Montebello i Ullernchausseen, hvor kalklindeskog og hule eiker vernet av lov ikke ble tatt hensyn til. Vi klaget på rammetillatelsen som Oslo kommune hadde gitt, og påpekte at det er mulig å bygge skolen og det moderne kreftforskningssenteret uten å berøre vernet natur.

God løsning etter møte
Miljøvernavdelingen har nå hatt flere møter og befaring med Oslo kommune og tiltakshaver for å finne frem til beste løsning både for vernet natur og kreftforskingssenteret som skal bygges. Partene har kommet frem til at det lar seg gjøre å verne naturtypene gjennom en alternativ plassering og utforming av byggeprosjektet.
- Den tusenårige kalklindeskogen med hule eiker og truete arter ble reddet, og et moderne kreftforskningssenter kan bygges, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla fornøyd.

Ny forskrift krevde ny plan
Det planlegges altså bygging av skole og kreftforskningssenter i Ullernchausseen 56 og 60. Oslo kommune gav rammetillatelse i tråd med reguleringsplan fra 2010, men i mai 2011 trådte naturmangfoldloven i kraft. Loven skal blant annet sørge for at naturtypene hule eiker og kalklindeskog blir vernet. Begge disse naturtypene finnes på utbyggingsområdet, og konsekvensene for de hule eikene og kalklindeskogene ville vært betydelige dersom inngrepene hadde blitt gjennomført som foreslått. Derfor klaget miljøvernavdelingen på tillatelsen.

Kan få til begge deler
- Vi er enig i at disse byggene skal bygges, men her kan man gjøre begge deler - både oppføre byggene òg ta vare på vesentlig nasjonalt viktige naturtyper, sa fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla den gangen.
Hun la også vekt på at det var viktig med dialog med kommune og tiltakshaver. Og dialogen førte altså til at man nå får til både vern og nybygg.

Må gjøre tiltak
Hvilke tiltak som må gjøres for at Fylkesmannens miljøvernavdeling skal godkjenne en revidert rammesøknad, står beskrevet i dette brevet til Plan- og bygningsetaten.