Søknad om tiltak i sjø ved Akershusutstikkeren, Oslo kommune


Høringsfrist 11. desember 2017 23:30

Oslo Havn KS søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø ved Akershusutstikkeren, i forbindelse med oppgradering av utstikkeren.

Tiltaket krever tillatelse i medhold av forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningslovens § 11 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriftens kap.22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag).

Høringsuttalelser sendes innen 11. desember 2017 til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep.
0032 OSLO
eller på e-post til fmoapostmottak@fylkesmannen.no  

Se lenke til søknaden i høyre marg.