Veiledere og nettsteder

Her finner du flere veiledere, retningslinjer og nettsteder som er relevante i et samfunnsikkerhetsperspektiv

Informasjonsberedskap og varsling:

Risiko- og sårbarhetsanalyser:

Flom og skred

  •  Nve har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av flomskader og skredulykker.
  • Varsom.no - NVEs varslingstjeneste for flom og jordskredfare

Atomberedskap: