Vannposter etablert i alle kommuner

Tørken i Oppland vedvarer. Det er høy beredskap i kommunene både når det gjelder skogbrann og vannmangel.

Tørkesituasjonen fører til høy beredskap i kommunene i Oppland. Fylkesmannen hadde i dag møte med lokale brannsjefer og kommunale beredskapskontakter, der både skogbrannfare, vannmangel og situasjonen for landbruket ble diskutert.

  • Skogbrannfaren er fortsatt svært stor. I alle kommuner i Oppland er det totalforbud mot bruk av åpen ild. Det har vært enkelte branntilløp og branner, i stor grad knyttet til lynnedslag og trefall på kraftledninger. Disse er håndtert raskt og effektivt.

  • Flere kommuner har en stor andel private brønner, og mange steder begynner grunnvannstanden å bli lav. Alle som ikke er tilknyttet kommunalt vannverk, har som hovedregel praktisk og økonomisk ansvar for å sikre egen vannforsyning. Samtidig har kommunen ansvar for drikkevann til alle fastboende innbyggere. Det er derfor etablert vannposter (tappepunkter) for henting av vann i alle kommuner. Når det gjelder gardsbruk med privat brønn, har kommunen ikke noe formelt ansvar for å sikre forsyning av vann til husdyrhold

- Jeg er godt fornøyd med og imponert over den innsatsen som er lagt ned i kommunene til nå, sa fylkesmann Sigurd Tremoen i møtet. Han ønsker samtidig at kommunene skal ligge i forkant. Det er meldt lite regn i dagene som kommer.

  • En del kommuner er i gang med å kartlegge behovet for utkjøring av vann til personer som ikke selv har mulighet til å varsle eller hente. Det kan være eldre eller andre sårbare grupper. Her har blant andre hjemmetjenesten en viktig rolle. Fylkesmannen oppfordrer alle kommuner til å være proaktive på dette området.
  • Tørken skaper store utfordringer i landbruket, ikke bare knyttet til formangel. Situasjonen er krevende å stå i for mange bønder. Kommunene og Fylkesmannen er opptatt av at vi må bry oss om og ta vare på hverandre. Landbruksrådgivningens HMS-tjeneste har opprettet vaktliste og kan gi personlig støtte og råd i sommer.

Fylkesmannen følger situasjonen tett og vil fortsette med ukentlige faste møter med brannvesen og beredskapskontakter så lenge tørken vedvarer. Disse møtene bidrar også til at kommunene holdes orientert om tiltak som blir iverksatt i andre kommuner.

Kontaktpersoner