Forebyggende samfunnssikkerhet

All planlegging skal fremme samfunnssikkerhet, noe som blant annet framgår i plan- og bygningsloven. Som lokal planmyndighet har kommunene ansvar for og hjemmel til å nekte at arealer som er eller kan være utsatt for fare, blir tatt i bruk. Dette gjelder for så vel enkeltstående byggetiltak som mer omfattende planer.

Hensynet til samfunnssikkerhet må føre til konkrete valg

I praksis betyr dette blant annet at boligfelt og institusjoner ikke må legges til områder som er utsatt for flom, skred eller andre hendelser som kan utgjøre fare for liv og helse. Det bør også være alternative forsyningsveier av drikkevann og strøm dersom hovedtilførslene skulle bryte sammen. Ved etablering av nye samferdselsårer skal boligområder, skoler og andre institusjoner skjermes best mulig.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) brukes til å kartlegge sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser i et bestemt område. Dette kan for eksempel være flom eller strømbrudd. En helhetlig ROS-analyse skal ligge til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet.

Vis mer


06.11.2012

Risikoerkjennelse må ende i handling.

Ingen vil leve med en oppdaget risiko, men vil eliminere den så snart som mulig. Dette er kjernen i risikoerkjennelse, som Gjørv-rapporten ga oss en vekker om. Men risikoanalyser må bunne ut i handlingsplaner, vedtak og tiltak., skriver fylkesmannen og fylkesberedskapssjefen i en blogg.


17.12.2012

Gran kommune med godt eksempel på lokal overvannsdisponering i reguleringsplan Mohagen Sør

Fylkesmannen er meget godt fornøyd med hvordan klimatilpasningstiltak er ivaretatt i planen. Det vi vil fremheve spesielt, er forslagene til konkrete løsninger av lokal overvannsdisponering (LOD).


26.03.2014

Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - kommuneplanens arealdel

Flere kommuner er i gang med revisjon av arealdelen i sine kommuneplaner. Vi har laget en  prosedyre, som en forventet oppfølging i Oppland, på hvordan kommunen bør gå fram i arbeidet med arealdelen. Dette er en prosedyre som skal sørge for at alle føringer og krav som gjelder prosess, KU/planprogram, planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser blir ivaretatt.


12.07.2018

Vannposter etablert i alle kommuner

Tørken i Oppland vedvarer. Det er høy beredskap i kommunene både når det gjelder skogbrann og vannmangel.


06.07.2018

Må informere turister om skogbrannfaren

Mange kommuner i Oppland har innført totalforbud mot bruk av åpen ild, men det er en utfordring få informert turister om den store skogbrannfaren.


04.07.2018

Betydelig økt skogbrannfare

Langvarig tørke gir betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark, nå skal det svært lite til for å starte en brann!


14.05.2018

Lesja og Dovre kommune gjør seg klar til NATO øvelsen

Så mange som 2000 NATO soldater kommer til Lesja og Dovre fra august til desember i år. Med så mye aktivitet vil det kunne forekomme skader på eiendommer og i forrige uke ble det gjennomført opplæring av militære skjønnsnemnder i Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal fylke 


18.04.2018

Diskusjonsøvelse i fem kommuner

Fylkesmannen gjennomførte diskusjonsøvelser i kriseledelsene i fem kommuner, tirsdag 17. april. Start og sluttmøte var på Skype. Dette var første gangen en øvelse ble gjennomført på denne måten 


01.09.2015

Handlingsprogram 2015 for samfunnssikkerhet og beredskap

Handlingsprogram for samfunnssikkerhet og beredskap ble vedtatt i fylkesutvalget 9. juni 2015


10.03.2015

-Flomforebygging stadig viktigere

-Med befolkningsvekst og økte infrastrukturinvesteringer koblet opp mot klimaendringer øker skadepotensialet knyttet til flom og skred. Å forebygge er god samfunnsøkonomi, sa fylkesmann Christl Kvam da hun åpnet flomseminar i regi av DSB på Lillehammer.


Flere nyheter