Beredskap

For å kunne håndtere kriser må vi samfunnet ha planer for krisehåndtering, og vi må gjennomføre øvelser i tråd med disse planene. Alle aktører på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve egen kriseorganisasjon, har Fylkesmannen ansvar for jevnlig å øve kriseledelsen i kommunene. Fylkesmannen skal dessuten være en pådriver for øvelser som involverer andre regionale fagetater, for eksempel Forsvaret. 

Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen

En annen viktig oppgave for Fylkesmannen er å se til at vi i samfunnsplanleggingen tar beredskapshensyn, og at kommunene har egne kriseplaner.

Fylkesmannen skal koordinere den regionale atomberedskapen og bidra til at regionale og lokale etater utvikler planer for å kunne håndtere en atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Vis mer


11.05.2018

Flom truer E6 – tungtrafikk og ambulanse kan rammes

Muligheten for at E6 kan bli stengt er den alvorligste konsekvensen av flommen i dagene framover. Rv3 gjennom Østerdalen er stengt – og hvis også E6 blir stengt vil all nord/sør- tungtrafikk i Sør-Norge stoppe opp. Fylkesberedskapsrådet har drøftet utfordringene.


16.05.2018

NATO-øvelsen 2018: Folkemøte på Dombås

Innbyggerne i Lesja og Dovre inviteres til informasjonsmøte på Heimevernsskolen på Dombås, tirsdag 29. mai. Hensikten med møtet er at innbyggerne blir informert om øvelsen og kan komme med sine spørsmål.


23.05.2018

Stor skogbrannfare i Oppland

Meterologisk Institutt melder om svært stor skogbrannfare (rødt nivå for store deler av fylket). Vegetasjonen kan svært lett antennes og store områder kan rammes - vær forsiktig med åpen ild!


30.05.2018

NATO-øvelsen 2018 - mange hadde spørsmål på folkemøte på Dombås

Begrensninger for de som skal drive elgjakt, støy ved begravelser, avlingsskade og transportutfordringer var spørsmål som kom opp på folkemøte på Dombås tirsdag kveld 29. mai