Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Vis mer


16.08.2018

142 branntilløp i sommer

I perioden 8. mai til 12. august har det vært meldt 142 branntilløp i Innlandet. Ingen av dem har ført til storbranner. Det er ingen tilfeldighet.


27.07.2018

Anbefaler ikke stans i skogsdriften foreløpig

I et møte mellom Fylkesmannen, Viken skog, Mjøsen skog, 110-sentralen og enkelte brannsjefer ble det i dag vurdert at skogsdriften ikke bør stanses foreløpig.

 


27.07.2018

Fortsatt meget stor skogbrannfare og utfordringer med tørke

På møte 27.07 i regi av Fylkesmannen med brannsjefene og 110-sentralen, kommunene og skogbruksnæringen var tema var skogbrannfare og konsekvenser av den langvarige tørken. 


19.07.2018

Langvarig varme kan gi helseutfordringer

Fylkesmannen i Oppland oppfordrer kommunene til å vurdere sårbarhet og risiko for innbyggernes helse i forbindelse med den langvarige varmeperioden.


12.07.2018

Vannposter etablert i alle kommuner

Tørken i Oppland vedvarer. Det er høy beredskap i kommunene både når det gjelder skogbrann og vannmangel.


06.07.2018

Må informere turister om skogbrannfaren

Mange kommuner i Oppland har innført totalforbud mot bruk av åpen ild, men det er en utfordring få informert turister om den store skogbrannfaren.


04.07.2018

Betydelig økt skogbrannfare

Langvarig tørke gir betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark, nå skal det svært lite til for å starte en brann!


22.06.2018

Oppland forbereder seg på NATO-besøk

I perioden fra 25. oktober til 7. november foregår den store NATO-øvelsen Trident Juncture. I Oppland vil det i Lesja og på Dombås være om lag 2000 deltagere i øvelsen, i Lillehammer cirka 1000. Det blir også økt press på E6. Forsvaret lanserer i dag en egen nettside om øvelsen.


20.06.2018

Mye NATO-besøk 18.-22. juni

I forbindelse med storøvelsen Trident Juncture til høsten vil flere hundre personer fra NATO og Forsvaret besøke en rekke områder til øvelsen i perioden 18. til 22. juni, Dombås, Lillehammer og E6 er nevnt spesielt. Les mer her.


15.06.2018

Velkommen til Beredskapsdagen 2018

Det er fylkesmennene i Oppland og Hedmark, NHO Innlandet, Cyberforsvaret, Politiet, Høgskolen Innlandet og securitas som er arrangører og vi byr på de fremste foredragsholderne innen feltene, IKT-beredskap, klima og miljø.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel