Mye godt planarbeid i Østre Toten kommunes arealdel

Fylkesmannen mener at det er et godt grep å innlemme flere kommunedelplaner i arealdelen av kommmuneplanen til Østre Toten. På en del områder må planen likevel sikre nasjonale og viktige regionale interesser bedre.

Fylkesmannens peker i sin uttalelse ved 1. gangs høring på at det er et godt grep å innlemme flere kommunedelplaner ved denne revisjonen. Fylkesmannen fremhever også planforslagets ivaretakelse av barn og unges interesser og arbeidet med ROS-analysen.  Tidligere avsatte boligarealer burde imidlertid vært revurdert og prioritert. På en del områder må planen sikre nasjonale og viktige regionale interesser bedre. Fylkesmannen har derfor en del innsigelser til foreslått arealbruk, samt innsigelser knyttet til formelle feil og mangler. 

Fylkesmannens innsigelser og faglige merknader er begrunnet i nasjonale og viktige regionale føringer. Dette gjelder føringer for samordna bolig, areal- og transportplanlegging, jordvern, samfunnssikkerhet og naturmangfold, samt ivaretakelse av erstatningsareal for statlig sikret friluftsområde.

Fylkesmannen har forståelse for kommunens ønsker om utvikling av attraktive bolig- og næringsarealer, men skal sikre at utviklingen ikke skjer på bekostning av nasjonale og viktige regionale interesser. Østre Toten kommune ønsker å utvikle et nytt boligområde i Nordlia. Det foreslåtte boligområdet blir bilbasert og er i strid med nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og nasjonal jordvernstrategi. I Kapp er det sterkt engasjement for ny tomt til dagligvareforretning på flat dyrka mark. Her mener Fylkesmannen det kan finnes andre muligheter for plassering enn å bygge dagligvareforretning i strid med regjeringens jordvernstrategi.

Fylkesmannen har gjerne et møte med kommunen for gjennomgang og utdyping av innsigelsene.