Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

«Innlandsbyen» er framtida

For å ta en nasjonal posisjon i utviklingen av Norge, må det sentrale innlandsområde ses i sammenheng. Fylkesmannen i Oppland foreslår derfor en regional plan for «Innlandsbyen» i samarbeid med Hedmark.

Dette er bare ett av innspillene Fylkesmannen har til den regionale planstrategien for Oppland, som nå lages av Oppland fylkeskommune.

Må se på større området for å «bli motor» 
En helhetlig utvikling av Lillehammer, Gjøvik, Toten, Ringsaker, Elverum og Hamar som en bo- og arbeidsregion vil etter Fylkesmannens vurdering være sentralt for å gi Innlandet kraft til å ta en nasjonal posisjon i utviklingen av Norge. Fylkesmannen kaller det «Innlandsbyen», og mener den vil kunne bli en motor for vekst og utvikling i Innlandet.
Dette vil øke områdets attraktivitet både for næringslivet og den enkelte arbeidstaker og dessuten styrke grunnlaget for miljøvennlige transportformer.

Se over fylkesgrensa

Fylkesmannen anbefalte sist gang en planstrategi ble laget at Lillehammerregionen og Gjøvikregionen ble prioritert. Med innspillet om satsing på Innlandsbyen, foreslår Fylkesmannen nå å utvide planområdet til å omfatte Hamarregionen i Hedmark. En felles planprosess over fylkesgrensene for Innlandsbyen, bør derfor vurderes.

Kilmapositiv hytteby, flyktningressursen og eldrebølgen
I tillegg til å trekke opp «Innlandsbyen», foreslår Fylkesmannen også at en del andre temaer bør tas opp spesielt, slik som:

  • Som det største hyttefylket i landet mener Fylkesmannen at Oppland bør legge en strategi for bærekraftig destinasjonsutvikling og få fram Norges første klimapositive hytteby
  • Med god integrering kan flyktningene bli en ressurs for Oppland og Fylkesmannen foreslår et eget planarbeid eller en strategi for samordnet innsats
  • Fylkesmannen anbefaler å møte eldrebølgen i tide med utforming av strategier på blant annet helseområdet

Brevet med innspill til arbeidet med regional planstrategi for Oppland kan du lese her.