Fylkesmannen vil ha flere boliger

Hagejordet fra vest.
Hagejordet fra vest.

Fylkesmannen mener det må bygges minimum 350 boenheter på Hagejordet i Søre Ål i Lillehammer.

Reguleringsplanen for Hagejordet, som nå har vært på høring, er en stor og viktig plan for søndre del av Lillehammer. Samtidig legges det opp til en omfattende nedbygging av dyrka jord. Arealet er allerede omdisponert til utbygging i dagens kommuneplan, men når så mye dyrka mark skal bygges ned er det nødvendig, ut fra nasjonale jordverninteresser, å kreve høy arealutnytting. Dette er ikke minst viktig fordi området ligger så nærme byen.

Fylkesmannen mener planforslaget ikke reelt sett sikrer bygging av et tilstrekkelig antall boenheter, og fremmer derfor innsigelse. Fylkesmannen mener at planen må ha krav som sikrer minimum 350 boenheter.

Fylkesmannen er ikke bare opptatt av antall boliger, men også av bokvalitet. I sitt høringssvar påpeker Fylkesmannen at hensynet til barn og unge ikke er ivaretatt på en god nok måte. Det er først og fremst knyttet til mangelfulle rekkefølgebestemmelser når det gjelder opparbeidelse av felles uteoppholdsareal, interne passasjer og lekeplasser.

Fylkesmannen mener dessuten at det må være krav til flere tilgjengelige boenheter innenfor planområdet enn det planforslaget legger opp til. Dette fordi behovet for tilgjengelige boenheter vil øke framover, og fordi Hagejordet ligger i relativt flatt terreng og har en sentral beliggenhet.

Fylkesmannen mener også at planen, slik den foreligger nå, ikke i tilstrekkelig grad ivaretar samfunnssikkerhet når det gjelder overvannshåndtering og flom.

I planforslaget for Hagejordet åpnes det videre for etablering av 2500 m2 handelsareal. Dette er ikke i tråd med planbestemmelsene i «Regional plan for attraktive byer og tettsteder», som åpner for 1500 m2 handelsareal utenfor bydelssenter, og Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse. I planforslaget vises det til at planforslaget er i tråd med forslag til ny kommuneplan for Lillehammer, som er under utarbeiding. Utarbeidelse av detaljreguleringsplaner må forholde seg til de overordnede planer som til enhver tid er gjeldene, og i kommuneplanens arealdel er området som er foreslått til handelsareal ikke avsatt til sentrumsformål. 

På planoppland.no finner du hele Fylkesmannens uttalelse og en samordnet uttalelse med statlige innsigelser ved høring.

Fylkesmannen mener mange av innsigelsene til planen kunne vært unngått dersom planforslaget hadde blitt drøftet i regionalt planforum før det ble bearbeidet og sendt på høring, og oppfordrer kommunen til nærmere kontakt og dialog før ny høring.

Kontaktpersoner