Fylkesmannen har innsigelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer

Innsigelsen er begrunnet i  mangelfulle utredninger, krav til helhetlig forbindelse til sentrum og konsekvenser for handelsbalanse til sentrum. Fylkesmannen ser  positivt på at planforslaget tilrettelegger for transformasjon og fortetting nært kollektivknutepunkt og hovedvegsystem, men savner mer presise utredninger og innarbeiding av bestemmelser om kvalitet i byutvikling.

Planforslaget legger til rette for økt utbygging til ulke formål. Hovedsakelig storvarehandel, men også detaljvarehandel, tjenesteyting og kontor.

Fylkesmannen har innsigelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune. Planen er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan og konsekvensene av det er ikke godt nok utredet. Vi mener videre at den ikke fremmer kompakt byutvikling med korte avstander mellom ulike gjøremål. På dette området er den ikke i tråd med det Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging legger opp til. Fylkesmannen ønsker at planen i større grad legger til rette for å binde sammen Strandparken/Strandtorget, Mjøsa og sentrum med gode gangvegforbindelser.

Innsigelsen omfatter også mangelfulle bestemmelser om utforming og kvalitet i bebyggelsen.

Det foreligger også innsigelser til planen fra Statens vegvesen knyttet til manglende trafikkutredning og detaljvarehandel utover rammene i kommuneplanen. Norges vassdrags og energidirektorat har innsigelse til planen på grunnlag av manglende bestemmelser knyttet til flomfare.