Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Det er regjeringen og Stortinget som fastsetter de nasjonale målene, men det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


04.10.2018

Mener villreinhensyn må gå foran hyttebygging

Fylkesmannen sender kommuneplan for Ringebu til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Både fylkeskommunen og Fylkesmannen har innsigelser til planer om ny hyttebygging nær villreinens leveområde, blant annet på Måsåplassen, Skotten og Venabygdsfjellet.


18.06.2018

Enighet om ny E6-trase

Fylkesmannen meklet partene til enighet om et forslag til ny E6-trase forbi Lillehammer på 10 timer langt møte mandag (18.06.18). Lillehammer formannskap har dermed et konkret forslag når de skal behandle kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby tirsdag.


12.06.2018

Mye godt planarbeid i Østre Toten kommunes arealdel

Fylkesmannen mener at det er et godt grep å innlemme flere kommunedelplaner i arealdelen av kommmuneplanen til Østre Toten. På en del områder må planen likevel sikre nasjonale og viktige regionale interesser bedre.


04.05.2018

Vil arbeide videre for lokal E6-enighet

Fylkesmannen har nå sendt over status for statens traséforslag for E6 Vingrom-Ensby til Lillehammer kommune. Fylkesmannen har kunnet avskjære innsigelser fra andre statlige aktører, men gjør ikke det for om mulig å komme fram lokal enighet.


05.04.2018

Enige om jordvern, ikke om villreinhensyn i Ringebu

Ringebu kommune og Fylkesmannen ryddet uenighet knyttet til jordvern av vegen på meklingsmøte om kommuneplanens arealdel for Ringebu 2015-2027 denne uka. Men villreinhensyn ble ikke Ringebu enig med hverken fylkeskommune eller Fylkesmann om.


14.03.2018

Gir retning for framtida

Tre nye regionale planer er på trappene. Fylkesmannen mener planene legger godt til rette for å skape økt attraktivitet.


16.02.2018

Økt attraktivitet krever god planlegging

- Trenger vi å planlegge, når endringene skjer så raskt? Ja, i et samfunn som endrer seg raskt, trenger vi det mer enn noen gang. Det sa fylkesmann Sigurd Tremoen i sitt åpningsinnlegg under denne ukas plankonferanse på Lillehammer.


02.02.2018

Kommuneplanens samfunnsdel – kommunens fremste utviklingsverktøy

Det er fortsatt mulig å melde seg på konferansen om kommuneplanens samfunnsdel som arrangeres 15.-16. februar 2018 på Scandic Lillehammer hotell. 


24.01.2018

Ønskjer meir dialog om Nord-Fron sin arealdel

I vår fråsegn til kommuneplanen peikar vi på at kommunen har gjennomført ein grundig og omfattande planprosess. Særleg er det positivt at føringar i regional plan for Rondane – Sølnkletten er følgd opp på ein god måte. Vi meiner at kommuneplanen ikkje treff like godt når det gjeld oppfølging av gode målsettingar på areal- og transport området, og spesielt sentrumsutvikling på Vinstra.


18.01.2018

Mekling om reguleringsplan for Hjerkinnhus i Dovre kommune førte fram

Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune hadde innsigelser til planen fordi den ikke var i tråd med nylig vedtatt regional plan for Dovrefjell og kommunens egne planer. I meklingsmøtet onsdag 17. januar viste partene stor vilje til å finne løsninger og meklingen førte til enighet mellom partene


Flere nyheter Få nyhetsvarsel