Verneprosesser

I tillegg til å forvalte de fleste mindre verneområdene i Oppland, utarbeider Fylkesmannen også nye verneforslag.

Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt
Vi har i 2013 satt i gang med verneplanarbeidet for tidligere Hjerkinn skytefelt på oppdrag fra overordnede miljømyndigheter. Arbeidet følger opp Stortingets vedtak i 1999 om å legge ned Hjerkinn skytefelt, tilbakeføre det til naturlig tilstand og innlemme det i eksisterende verneområder. Vi har opprettet en egen nettside for denne verneplanprosessen. Du finner mer informasjon her: Verneplanprosess for tidligere Hjerkinn skytefelt

Vern av skog
Gjennom behandling av St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, sluttet Stortinget seg til Regjeringens innstilling om en kraftig opptrapping av skogvernet. Vernet gjennomføres i hovedsak gjennom frivillig vern av skog, i tillegg til vern av skog på Statskogs eiendommer og vern av skog eid av Opplysningsvesenets fond (prestegårdsskoger).

Frivillig vern er en viktig strategi for vern av skog i Norge. Samarbeidet mellom miljømyndighetene og Norges skogeierforbund startet i 2003. Pr. oktober 2013 er det på landsbasis vernet 130 områder med totalt ca. 300 kvadratkilometer produktiv skog gjennom dette samarbeidet, og det pågår arbeid med ytterligere et stort antall områder, også i Oppland.

Frivillig vern innebærer at skogeier tilbyr staten vern av egen skog. Fylkesmannen vurderer tilbudet på vegne av staten og iverksetter naturfaglige registreringer for å kartlegge verneverdier. Om det etter en slik registrering vil være aktuelt å fremme et verneforslag for det aktuelle arealet skal det gjennomføres forhandlinger med grunneier om avgrensing, verneforskrifter og økonomisk erstatning. Når staten og grunneier er kommet til enighet om disse punktene, vil området gjennomgå vanlig saksbehandling i tråd med naturmangfoldloven.Aktuelt

Kontaktpersoner

Kolbjørn Hoff
tlf. 61 26 60 58

Alexandra Abrahamson
tlf. 61 26 60 63