Frivillig vern av skog - Høring

Brun jordstjerne. Foto: Tom Hellik Hofton
Brun jordstjerne. Foto: Tom Hellik Hofton

Fylkesmannen har sendt på høring forslag om vern av ti skogområder i ni kommuner i Oppland. Arealet er på totalt ca. 34 946 dekar, hvorav ca. 23587 dekar er produktiv skog.

Alle områdene er foreslått vernet som naturreservater. Dette innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt. To av verneforslagene er utvidelser av eksisterende naturreservater, Solbrålia og Stordalsberget, og Skjellingshovde naturreservater.

Formålet med verneforslagene er i hovedsak å bevare områder bestående av en stor andel eldre skog, med tilhørende biologisk mangfold i form av arter, naturtyper og økosystemer. Områdene som foreslås vernet i denne verneplanen har truete og sjeldne skogtyper og rik vegetasjon med forekomst av sjeldne og sårbare plantearter som står på den norske rødlista (arter som står i fare for å bli utryddet). Flere av disse naturtypene og artene har Oppland et særlig nasjonalt og dels internasjonalt ansvar for å ta vare på.

Når det gjelder bakgrunnen for verneplanen og formålet med denne, saksbehandlingen fram til nå, en nærmere beskrivelse av verneforslagene med verneforskrifter (bestemmelser) og avgrensing, viser vi til verneplandokumentet. Her framgår det også mer om hva et vern vil innebære.

Formålet med høringen er å gi berørte parter anledning til å uttale seg til verneforslagene. Fylkesmannen ber særlig om synspunkter på eventuelle konflikter med andre interesser, avgrensingen av områdene og verneforskriftene.

Verneplandokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn i de berørte kommunene.

Fylkesmannen vil for øvrig kunngjøre saken i Norsk Lysingsblad og i lokale aviser.

Eventuelle uttalelser sendes Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller fmoppost@fylkesmannen.no.

Frist for å avgi uttalelse er satt til 13. august 2018.

 

Fakta om skogområdene

Brattåshaugen (ca. 561 dekar) utgjør en nordvendt og delvis sørvendt li på kjølområdet mellom Snertingdalen i sør og Vismunda i nord i Gjøvik kommune. Området har en bestemt type natur i form av gammel granskog som blant annet har rike forekomster av den truede arten huldrestry. Videre har området særlig betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder en del død ved og gamle trær og som er livsmiljø for truede lav- og sopparter.

Utvidelse av Solbrålia og Stordalsberget naturreservat (ca. 215 dekar). Øvre Skar ligger på østsida av Gudbrandsdalen i Sør-Fron kommune på grensa til Nord-Fron. Området består av mer eller mindre skogkledd rasmark, bergvegger og noe skog på ikke fullt så bratt mark. Flere krevende tørrengarter er påvist i rasmarka. Øst for og nedenfor bebyggelsen på Øvre Skar er det naturbeitemark i god hevd med stort mangfold av karplanter og flere rødlistede insekter. Ni rødlistearter er med sikkerhet påvist. Potensialet for ytterligere rødlistearter er høyt, og da særlig blant visse grupper av insekter og lav.

Sjoa (ca. 2180 dekar) ligger nedenfor Skogbygda i Heidal i Sel kommune. Området har en bestemt type natur i form av en velutviklet, variert, artsrik og mektig elve- og bekkekløft, sjeldne utforminger av kalkskog og velutviklet bergveggskog med furu og bjørk, høgstaudeskog og gråor-heggeskog. Videre har området en særlig betydning for naturmangfold ved at det er et viktig leveområde for sjeldne og truede arter, deriblant et stort mangfold av jordboende sopp og en rik lavflora og karplateflora. Området har i tillegg en spesiell geologisk forekomst av nasjonal betydning i form av en stor ravine med høg naturvitenskapelig verdi som referanselokalitet.

Turrtind (ca. 11 200 dekar) ligger i åstraktene nord for Dokka i Nordre Land kommune, inn mot Etnedal kommune. Området består av et stort og forholdsvis urørt skogområde med gammel naturbarskog med gran som det dominerende treslaget, og der det finnes en del svært fuktige skogmiljøer. Videre har området en særlig betydning for naturmangfold ved at det er et viktig leveområde for sjeldne, sårbare og truede arter.

Utvidelse av Skjellingshovde naturreservat (ca. 13 760 dekar) i Nordre Land, Søndre Land og Sør-Aurdal kommuner. Området omfatter flere delområder som ligger inntil det eksisterende Skjellingshovde naturreservat. Det aktuelle arealet består av flere små og store skogområder med varierende topografi. Det er en mosaikk av koller, myrpartier, tjern, bekkedrag, nordvendte og delvis sørvendte lisider og ei bekkekløft.

Avrillen (ca. 4510 dekar) ligger øst i Gran kommune. Området består av et relativt stort naturskogsområde dominert av biologisk gammel skog der det stedvis er urskogpregede partier med god kontinuitet i gamle trær. Videre har området en særlig betydning for naturmangfold ved at det er et viktig leveområde for sjeldne, sårbare og truete arter.

Vesleåa (ca. 520 dekar) ligger på Hadeland østås i Gran kommune. Området består av ei godt utviklet og variert skogsbekkekløft med relativt store arealer med gammel kontinuitetsskog. Området vil på en god måte representere denne naturtypen på det sentrale Østlandet. Videre har området en særlig betydning for naturmangfold ved at det er et viktig leveområde for sjeldne og sårbare arter.

Bjørnhaugen (ca. 930 dekar) ligger på åsen øst for Dokka elv, sørøst for Dokkfløymagasinet, nær grensa mot Lillehammer i Nordre Land kommune. Området har gammel granskog som blant annet har rike forekomster av den truede arten huldrestry i tillegg til truete slåttemyrtyper. Slåttemyrene representerer på en meget god måte denne naturtypen på de indre og høgereliggende delene av Østlandet. Videre har området særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er et viktig leveområde for sjeldne og truete arter knyttet til kontinuitetsmiljøer i skog og slåttemyrer, med bl.a. 9 arter orkidéer og andre plantearter med store krav til kalk og næring. Slåttemyrtypene i området er på den rødlista for naturtyper som sterkt truet og kritisk truet. Myra har spillplass for rødlistede vadefugler.

Larshus (ca. 460 dekar) ligger på Hadeland Østås, mellom Nordre Oppdalen og Skjerva i Lunner kommune. Området består av store arealer med sammenhengende gammelskog og usedvanlig store dødvedmengder. Området representerer på en god måte de rikere og mer lavereliggende skogområdene i regionen. Videre har området en særlig betydning for naturmangfold ved at det er et viktig leveområde for sjeldne og truete arter. Området har rikelig med vedboende gammelskogsopper, herunder 4 rødlistearter. Det er også en forekomst av rikmyr med sjeldne orkidéer.

Galtedalstjenna (ca. 610 dekar) ligger på Grindvoll og omfatter arealer både i Jevnaker og Lunner kommuner. Området har en relativt stor, variert og velutviklet kalkbarskog i tillegg til en rik, intakt og velutviklet kalksjø/kransalgesjø. Videre har området særlig betydning for naturmangfold ved at det er et viktig leveområde for sjeldne, sårbare og truete arter, deriblant et stort mangfold av jordboende sopparter og kransalger. Det er registrert hele 21 rødlistede sopparter i området, samt 5 rødlistede kransalgearter.

Dobbeltbekkasin som finnes ved Bjørnhaugen. Foto: Thor Østbye