Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Fylkesmannen i Oppland har de siste årene utarbeidet forvaltningsplaner og skjøtselsplaner for flere av verneområdene i fylket. I tillegg pågår det arbeider med flere nye forvaltningsplaner.

En forvaltningsplan er et hjelpemiddel for forvaltningen av et verneområde. Forvaltningsplanen skal presisere og utdype verneforskriften, og gi retningslinjer for behandling av saker etter verneforskriften. Det kan være ulike brukerinteresser i et verneområde, og forvaltningsplanen skal sikre forutsigbarhet og likebehandling av ulike brukerinteressene.

En forvaltningsplan består av en del som beskriver og dokumenterer tilstanden for naturkvaliteter, kulturverdier og brukerinteresser, og en del som inneholder en vurdering av ønsket tilstand for verneområdet. Ut fra den ønskede tilstanden blir det satt bevaringsmål for verneområdet. For å oppnå bevaringsmålene kan det være aktuelt med skjøtsel slik som slått eller beite, uttak av virke og bekjempelse av fremmede arter. En forvaltningsplan kan også peke på behov for tilrettelegging av ferdsel og informasjonstiltak.

Forvaltningsplanen skal ikke vurdere verneforskriften eller grensene for verneområdet på nytt. Og aktuelle tiltak som foreslås må være hjemlet i verneforskriften

Pågående prosesser:

 • Dokkadeltaet naturreservat
 • Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder (Langsua nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet og ansvarlig for å ferdigstille forvaltningsplan for området med unntak av Hynna naturreservat, der Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet)
 • Sandehorten naturreservat
 • Vistehorten naturreservat
 • Blessumkalvkveen naturreservat
 • Lindstad naturreservat
 • Skardseterlia naturreservat
 • Svennådalen naturreservat
 • Frydalen landskapsvernområde
 • Grimsdalen landskapsvernområde
 • Lågendeltaet naturreservat og fuglefredningsområde


Ferdige forvaltnings- og skjøtselsplaner: