Forslag om vern av Vinstradalen

Vinstradalen omfatter et av landets mest verdifulle elvejuvlandskap. Fylkesmanen foreslår derfor at området blir naturreservatet. Reservatet vil omfatte et areal på over fire kvadratkilometer, og nesten alt er dekket av produktiv skog.

 

Vinstras elvejuv utgjør et samlet elvekløft-økosystem med svært store naturverdier knyttet til elvejuv og bekkekløfter. Til sammen er rundt 70 rødlistearter kjent. Strekningen Rognli-Graupesand, som nå foreslås vernet, utgjør en vesentlig del av dette elvejuvkomplekset med gammelskog, stor økologisk variasjon og et svært rikt artsmangfold. Dette er et av de absolutt mest verdifulle elvejuvlandskapene i landet, og det har klare nasjonale og internasjonale naturverdier. 

Fylkesmannen har nå sendt sin tilrådning om vern av Vinstradalen til Miljødirektoratet. Verneforslaget kommer inn under ordningen med frivillig vern av skog. Vernearbeidet ble startet opp i 2016, og området har vært omtalt tidligere ved oppstartsmelding her og ved høring her. Det er gjort mindre endringer av både vernegrense og verneforskrift etter høringsinnspill. Dette for å ta hensyn til blant annet framtidig skogproduksjon og offentlig veg, se nærmere detaljer i vedleggene. 

Et vernevedtak kan forventes i løpet av sommeren i år.