Bruk - vern

Fylkesmannen i Oppland har siden 2009 hatt et særlig fokus på bruk-vern, og hvordan bruk-vern kan operasjonaliseres i praksis. Oppland har areal i sju nasjonalparker. Flere av parkene er etablerte turistattraksjoner med stor betydning for reiselivet i fylket. Forvaltningen av dem vil kunne spille en viktig indirekte rolle for verdiskaping i reiselivet, ved å legge til rette for at de besøkende får en god opplevelse i verneområdet, både gjennom fysisk tilrettelegging, informasjon/formidling og sikkerhetstiltak. Bruken av områdene må balanseres mot verneverdiene, og bruken av områdene vil i noen tilfeller kreve forebyggende eller avbøtende tiltak.

For å løse oppgavene knyttet til besøksforvaltning trengs et godt kunnskapsgrunnlag om de besøkende til verneområdet, konstruktive samarbeidsformer med reiselivet og målstyrt forvaltning. Fylkesmannen i Oppland har startet kunnskapsoppbyggingen på bruk-vern-feltet, både gjennom egne prosjekter og gjennom et regionalt bruk-vern-nettverk. Vi har blant annet utarbeidet en besøksstrategi for Jotunheimen nasjonalpark.

Videre arbeid vil skje i tett samarbeid med nasjonalparkforvalterne og nasjonale myndigheter.  

Bakgrunnen for arbeidet er en rekke politiske signaler de siste årene om at verneområdene skal tas mer aktivt i bruk til økonomisk verdiskaping, blant annet:

15.04.2013

Verdiskapning i verneområder

Verdiskaping i verneområder- fra politiske målsettinger til næring

Radisson Blu Lillehammer Hotel 18. april 2013

Publikasjoner fra Fylkesmannen i Oppland