Vernede vassdrag

Stortinget vedtok Verneplan for vassdrag i 1973, 1980, 1986 og 1993 (Verneplan I, II, III og IV). En supplering av verneplanen ble vedtatt i Stortinget 18. februar 2005. Totalt 387 objekter, hvorav 39 i Oppland, er varig vernet mot vannkraftutbygging gjennom verneplanene.

Verneplanen omfatter en rekke ulike vassdragstyper, og har som intensjon å utgjøre et representativt utsnitt av Norges vassdragsnatur. De store hovedvassdragene på østlandet er imidlertid en vassdragstype som ikke er representert blant de vernede vassdragene.

Selv om de vernede vassdragene er varig vernet mot vannkraftutbygging innebærer vernevedtaket ikke et absolutt nei til all vannkraftutbygging i disse vassdragene. Vannkraftutbygging som ikke medfører nevneverdige ulemper for allmenne interesser krever ikke konsesjon, og vil kunne etableres også i vernevassdrag. Det er også åpnet for konsesjonsbehandling av vannkraftverk med installert effekt under 1 MW (mini- og mikrokraftverk) i vernede vassdrag.
Vassdragsvernet er i utgangspunktet begrenset til et vern mot kraftutbygging. I forbindelse med vernevedtakene har imidlertid Stortinget gitt en generell henstilling om at en bør unngå tiltak i vernede vassdrag som reduserer deres verneverdi. Det er derfor gitt rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (kgl. res. av 10. nov. 1994), som skal legges til grunn for planlegging etter plan- og bygningsloven. Vannressursloven skiller også mellom vernede vassdrag og andre vassdrag i noen bestemmelser.

Aktuelt

Kart over vernede vassdrag i Oppland

Kart over vernede vassdrag i Oppland

Klikk på kartet for å se større kart med lenker til informasjon om det enkelte vernevassdrag.