Mange bekker små

Mange bekker små er et lære og aktivitetsopplegg om bekker som er utarbeidet av miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Oppland. Materiellet er egnet til undervisning og for de som ønsker å gjøre noe for å bedre forholdene i bekker i sitt lokalmiljø.

Materiellet består av følgende:
  • Lærehefte - gir beskrivelse av bekker, hvilke dyrearter som fines i og langs en bekk, hva som skjer i nedslagsfeltet, hvordan ulike inngrep og utslipp/forurensinger påvirker miljøet og hva som kan gjøres for å bedre forholdene i og langs bekken.
  • Diagnoseskjema - Skjema som kan brukes til å finne ut hvilken tilstand bekken er i. Det vil ta for seg enkle forhold som er greie å registrere både i bekken og nedslagsfeltet.
  • Kopieringsoriginaler for transparenter - til bruk i undervisning

~

(27.02.2007 Oppdatert: 01.06.2007)

Aktuelt

 

Naturlig bekk med kant-vegetasjon - en bekk i god tilstand. Foto O. Hegge

Bekk med begroing - et tegn på forurensing. Foto O. Hegge

Kanaliserte bekker gir dårlige leveforhold for fisk og andre vannlevende dyr. Foto O. Hegge