Kantvegetasjon

Kantskogen er viktig for fisken
Kantskogen langs vassdragene har stor betydning for vannkvalitet og for livet i vassdragene. I jordbrukslandskapet har kantsonen en viktig funksjon ved å begrense næringssaltavrenning fra bakenforliggende dyrkede arealer. I tillegg betyr kantskogen mye for fisk og andre organismer i vassdragene ved at den gir skygge. Dette gir redusert begroing og bidrar til å redusere soloppvarmingen av vannet. Det bidrar også til å gi fisken skjul. Løv og innsekter fra kantskogen bidrar også til økt tilgang på næringsdyr for fisken. Kantskogen langs vassdrag har også stor betydning for en del dyre- og fuglearter.

Ulovlig å fjerne kantskogen
På grunn av kantskogens store betydning for vassdragsnaturen setter vannressurslovens § 11 forbud mot å fjerne kantskogen uten tillatelse fra Fylkesmannen. Kommunene er gitt myndighet til å fastsette hvor bred kantskogen må være. Likevel ser en alt for mange eksempler på at kantskogen likevel blir fjernet, i de fleste tilfeller trolig som følge av manglende kunnskap om dens betydning og om forbudene mot å fjerne kantskogen. Bl.a. i tilløpsbekkene rundt Mjøsa viser det seg at en rekke elver og bekker mangler kantvegetasjon, og flere steder er den fjernet relativt nylig. Også innenfor jord- og skogbruk er det bestemmelser for å ivareta hensynet til å beholde en tett og funksjonell kantskog mot vassdragene

Den nye plan og bygningsloven gir også kommunene sterkere virkemidler til å innarbeide hensynet til kantskogen langs vassdrag i sine planer

(12.06.2009 Oppdatert: 05.02.2010)