EU's Vanndirektiv

Eu's Vanndirektiv

EU's vanndirektiv

Vanndirektivet omfatter alle vannforekomster, både ferskvann, brakkvann, saltvann, samt grunnvann. Det omfatter videre både vannkvalitet, flora og fauna. Direktivet er gjort gjeldende i Norge gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen. Forskriften setter ambisiøse miljømål for vannforekomstene, som innebærer at de på sikt skal ha god økologisk tilstand. For å nå miljømålet skal det utarbeides forvaltningsplaner og gjennomføres karakterisering av miljøtilstand og miljøbelastninger i vannforekomstene, overvåking og tiltak.

Et hovedelement i vanndirektivet er at vassdragene skal forvaltes som helhetlige systemer. Forskriften deler Norge inn i 16 vannregioner basert på nedbørfeltgrenser, og ikke administrative grenser. Oppland inngår i flere regioner, hvor regionen for Glommavassdraget og en region hvor Drammensvassdraget inngår sammen med noen andre vassdrag vest for dette er de to dominerende.

Den enkelte vannregion organiseres med en fylkeskommune som vannregionmyndighet og et vannregionutvalg bestående av berørte kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre berørte statsetater på regionnivå. Arbeidet med å nå miljømålene skal koordineres gjennom utarbeidelse av forvaltningsplaner for hver vannregion. Forvaltningsplanene utarbeides av vannregionmyndigheten i samråd med vannregionutvalget, behandles av fylkestingene som fylkesdelplaner og godkjennes av regjeringen.

Vannregionene er for store til å få til gode prosesser for konkret problemløsning og lokal medvirkning. Vannregionene er derfor inndelt i mindre vannområder. Det er i vannområdene storparten av det faktiske arbeidet skjer. Vannområdene sender sine bidrag til overvåkingsplaner, tiltaksplaner etc. til vannregionen, som sammenstiller disse til felles planer for vannregionen. I første planperiode som starter i 2010 inngår kun noen få utvalgte vannområder. I andre planperiode, som en nå er i gang med arbeidet fram mot, vil hele landet være omfattet. Det er etablert 15 vannområder som helt eller delvis ligger i Oppland.

Vannportalen er et eget nettsted for formidling av informasjon omkring det løpende arbeid med vanndirektivet i Norge.

 

(14.06.2007 Oppdatert: 20.07.2010)

Aktuelt