Rapporter fra miljøvernavdelingen

 .

 

2018

 
1/18
Forvaltningsplan for Begna naturreservat
 
2/18
Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep i Oppland 2017
 4/18
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2017 
 
 

2017

 
1/17
Verneforslag og konsekvensutredninger. Vern av tidligere Hjerkin skytefelt. Verneplan - høringsdokument
2/17
Utkast til forvaltningsplan. Vern av tidligere Hjerkin skytefelt. Vedlegg til verneforslag.
3/17
Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep i Oppland 2016.
 
4/17
Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av ti områder i Oppland
 
5/17
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2016
 
6/17
Forvaltningsplan for Hundorp naturreservat
 
7/17
Observasjonsstudier ved bommen inn til skytefeltet på Hjerkinn 2014, 2015, 2016 og 2017
 
8/17
Forvaltningsplan for Fåvang naturreservat
 
9/17
Forvaltningsplan for Skardseterlia naturreservat
 
 

2016

 
1/16
Kartlegging av fiskebestanden i elvene Lomsdalselva, Etna og Gjerdingselva med henblikk på reproduksjon av elvemusling
2/16
Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep i Oppland 2015
3/16
Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av fem områder i syv kommuner i Oppland
4/16
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2015
5/16
Bunndyr- og begroingsundersøkelser i forsurede områder i Søndre Land kommune 2015
6/16
Lokal overvåkning i deler av nedbørsfeltet til Mjøsa 2015
 
 
 

2015

 
1/15
Bunndyrundersøkelser i forsurede områder i Sør-Aurdal og Gran kommuner i 2014
2/15
Undersøkelse av og tiltak for elvemusling(Margaritafera margaritafera)i østre Bjoneelva, Gran kommune
3/15
Reiselivets bruk av Hjerkinn skytefelt
4/15
Hjerkinn skytefelt - Fagrapport landbruk
5/15
Handlingsplan for kalksjøer. Spiketjern - en chara-sjø på Lauarplatået, Kongsberg
6/15
Handlingsplan for kalksjøer. Undersøkelse av noen innsjøer i Binndal, Brønnøy, Alstadhaug, Vega, Herøy og Dønna kommuner i Nordland fylke
7/15
Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep i Oppland
8/15
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2014
 
 
 

2014

 
1/14
Handlingsplan for kalksjøer. Undersøkelse av noen innsjøer i Nordland, Troms og Finmark fylker
2/14
Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma
3/14
Undersøkelse av effekten av fiskeutsettinger vinterstid
4/14
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2013
5/14
Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av fjorten områder i ni kommuner i Oppland
6/14
Prøvefiske i Selsjøen, Lønfisket og Nordre Dalavatn, Søndre Land kommune
 
 

2013

 
1/13
Oppsummering og foreløpig evaluering av mudring i Skottvatnet naturreservat
2/13
Handlingsplan for kalksjøer. Undersøkelse av kalksjøer og en kort omtale av tre brakkvannsforekomster i Ytre Hvaler nasjonalpark
3/13
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av sjøer på kalkområder i Skien – Langesund området og Fen-feltet, Telemark
4/13
Skjøtselsplan med bevaringsmål for Sandehorten og Vistehorten naturreservat
5/13
Dokkadeltaet naturreservat. Forvaltningsplan med bevaringsmål.
6/13
Handlingsplan for kalksjøer - Inventering av sjøer på kalkområder i Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes kommuner i Nordland fylke.
7/13
Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Melding om oppstart av verneplanarbeid.
8/13
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2012
9/13
Prøvefiske i og forslag til drift av øvre- og Nedre Sikkilsdalsvatn, Nord-Fron kommune
10/13
Handlingsplan for kalksjøer. Undersøkelse av noen innsjøer på sørlandet og sør-vestlandet med særlig vekt på kransalger
11/13
Handlingsplan for kalksjøer. Undersøkelse av noen innsjøer i Vestfold fylke med særlig vekt på kransalger
12/13
Handlingsplan for kalksjøer. Tiltaksutredning av utvalgte kalksjølokaliteter i Buskerud, Telemark- og Vestfold fylker
 
 

2012

 
1/12
Bruk og brukere i Reinheimen sommeren 2011. Dokumentasjonsrapport
2/12
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Tranøy, Sørreisa, Lenvik og Balsfjord kommuner i Troms fylke
3/12
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Ringerike og Kongsberg kommuner i Buskerud fylke
4/12
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer rundt Movann i Oslo kommune
5/12
Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av ti områder i åtte kommuner i Oppland og Buskerud fylker
6/12
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2011
7/12
Skjøtselsplan med bevaringsmål for Igelsrud naturreservat
8/12
Skjøtselsplan med bevaringsmål for Lysen naturreservat
9/12
Skjøtselsplan med bevaringsmål for Vassfarplassen
10/12
Forvaltningsplan med bevaringsmål for Langtjedn naturreservat
11/12
Biologi og bufferhistorikk i 8 kalkede innsjøer i Hurdalsvassdraget i Gran kommunemed spesiell vekt på fiskeundersøkelser i øyangen 2011.
12/12
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av noen kalksjøer og tre sjøer med høyt kalkinnhold på Glomfjellet i Nordland
13/12
Skjøtselsplan med bevaringsmål for Lindstad naturreservat.
14/12
Svenådalen naturreservat. Forvaltningsplan med bevaringsmål.
15/12
Forvaltningsplan for Blessumkalvkveen naturreservat.
16/12
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av sjøer på kalkområder i Nedre Eiker, øvre Eiker, Kongsberg, Drammen, Modum og Lier kommuner, Buskerud fylke.
17/12
Fiskeundersøkelse i Strondafjorden
 
 

2011

 
1/11
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av et utvalg kalksjøer i Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag fylke
2/11
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Asker, Bærum, Oslo, Nedre Eiker, og øvre Eiker, Akershus, Oslo og Buskerud fylke
3/11
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Gjøvik, Nordre Land og Vestre Toten, Oppland fylke
4/11
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, Hedmark fylke
5/11
Handlingsplan for kalksjøer. Mulige kalksjøer i Nordland 2010. Vannvegetasjon, artssammensetning og økologisk tilstand
6/11
Bunndyrundersøkelser i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen - Vannområde Mjøsa
7/11
Bruk og brukere i Jotunheimen 1992, 2002 og 2010. Dokumentasjonsrapport.
8/11
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2010
9/11
Bevaringsmål for Fokstumyra naturreservat, Dovre kommune. Tillegg til forvaltningsplan utarbeidet i 2005.
 
 

2010

 
1/10
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2009.
2/10
Sillongen, Kauserudtjern og Slomma - Overvåking 2009.
3/10
Handlingsplan for kalksjøer. Faktaark for viktige arter av kransalger og tjønnaks.
4/10
Handlingsplan for kalksjøer. Veileder for inventering av kalksjøer.
 
 

2009

 
1/09
Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av fire områder i to kommuner i Oppland fylke.
2/09
Kartlegging av tilgjengelighet til offentlig sikrede friluftslivsområder i Oppland.
3/09
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2008.
4/09
Fiskeundersøkelser i Vinstervatna 2008.
5/09
Fangstregistreringer i regulerte vassdrag i Oppland
6/09
Gytebekkene og elvene i Mjøsa
7/09
Verneforslag og konsekvensutredning, høring. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder og naturreservater. Del A og C. - Innledning, bakgrunn og forslag til verneplan.
8/09
Verneforslag og konsekvensutredning, høring. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder og naturreservater. Del B. Konsekvensutredning.
9/09
Verneforslag og konsekvensutredning, høring. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder og naturreservater. Utkast til forvaltningsplan.
10/09
Forvaltningsplan for Skottvatnet naturreservat
11/09
Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane
12/09
Vassdragsreguleringer og fisk i regulerte vassdrag i Oppland
 
 

2008

 
1/08
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2007.
2/08
Statuskartlegging - en kartlegging av viktige økologiske tema i og rundt Rondane og Dovre nasjonalparker
3/08
Verneframlegg og konsekvensutgreiing (Høyringsframlegg). Breheimen nasjonalpark med tilgrensande landskapsvernområde og naturreservat.
 

2007

 
1/07
Nedvandring hos utgytt hunderaure forbi Hunderfossen dam og videre nedstrøms gyteområdet ved jernbanebrua.
2/07
Brukerrapport – med hovedvekt på landbruket (Fagrapport vedr. utvidelse av Ormtjernkampen Nasjonalpark).
3/07
Amfibieregistreringer i Oppland 1996 - 2006.
4/07
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2006.
5/07
En vurdering av aurebestanden i Vorma på bakgrunn av fangstregistreringer og kartlegging av gyte- og oppvekstområder.
6/07
Undersøkelse av fiskebestandene i 19 kalkede lokaliteter i Oppland - Status og rekruttering
 
 

2006

 
1/06
Avkastnings- og bestandsforhold hos aure i Vinsteren.
2/06
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2005.
 
 

2005

 
1/05
Harrens gyting i Lesjaskogsvatnet – kartlegging av gytebekker.
2/05
Vern av Statskog SFs grunn. Områder i Oppland fylke – Utkast til verneplan.
3/05
Forvaltningsplan for Fokstumyra naturreservat.
4/05
Utviklingen av ørretbestanden i Begna elv etter utbygging av Eid kraftverk
5/05
Storørreten i Randsfjorden.
6/05
Kartlegging av flaggermus i Oppland.
7/05
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2004.
 
 

2004

 
1/04
Fiskebiologiske undersøkelser i Pollvatnet og Heggebottvatnet.
2/04
Kartlegging av viktige leveområder for karpefisk, abbor, hork og gjedde i Gudbrandsdalslågen fra Harpefoss til utløp i Mjøsa.
3/04
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2003.
4/04
Utlegging av kalkholdig grus på gyteplasser for røye i Fjorda, Gran kommune. Undersøkelse av gyting og klekking.
5/04
Registrering av gyte- og oppvekstområder for ørret i Vorma.
 
 

2003

 
1/03
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2002.
2/03
Fiskesamfunnet i Dokkfløymagasinet etter reguleringen i 1989.
3/03
Fisketrapper i Oppland – status 2002.
 
 

2002

 
1/02
Skjøtselsplan for Gjendebuområdet i Jutunheimen nasjonalpark.
2/02
Evertebratundersøkelser i fem kalkede innsjøer i Oppland 2000.
3/02
Effekter av kalking og naturlig restaurering av forsurede innsjøer i Oppland i 2001.
4/02
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2001.
5/02
Beveren i Oppland i 2001.
 
 

2001

 
1/01
Botaniske undersøkelser av kalkede myrområder ved Fjorda, Gran og Jevnaker kommuner. Effekter ved rekalking.
2/01
Skjøtselplan for Dokka naturreservat.
3/01
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2000.
 
 

2000

 
1/00
Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland 1999.
2/00
Undersøkelse av fiskebestandene i 17 kalkede lokaliteter i Oppland 1999.
3/00
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1999.
4/00
Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Dokka/Etna, Oppland.
5/00
Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Begna, Oppland.
 
 

1999

 
1/99
iNARDO - Informasjonssystem/nasjonalparksenter for Rondane og Dovrefjell.
2/99
Vurdering av habitatforbedrende tiltak i Aursjømagasinets gytebekker.
3/99
Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland 1998.
4/99
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1998.
5/99
Fiskedød i vassdrag i Oppland i perioden 1990 – 1998 forårsaket av soppen Saprolegnia spp.
 
 

1998

 
1/98
Overvåking av vannkvalitet i Oppland 1998.
2/98
Truete fuglearter i Oppland.
3/98
Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland 1997.
4/98
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland 1997.
5/98
Motorferdsel i utmark i Oppland vintersesongen 1997/98.
6/98
Brukerinteresser - planområde for aktuelle nasjonalparkutvidelser Dovrefjell og Rondane - Oppland fylke.
 
 

1997

 
1/97
Overvåking av vannkvalitet i Oppland 1996.
2/97
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1996.
3/97
Forvaltning av rovvilt i Oppland i 1996.
4/97
Forslag til kvalitetskriterier for settefisk av aure i innlandet.
5/97
Mal for driftsinstruks - store jordrenseanlegg.
6/97
Botaniske undersøkelser i østhagan landskapsvernområde. Biologisk mangfold og forslag til skjøtselstiltak.
 
 

1996

 
1/96
Analyse på sortering av organisk avfall og restavfall i GLøR, HRA og Torpet avfallsselskap.
2/96
Flora og vegetasjon i Dokkadeltaet med forslag til skjøtselstiltak i naturreservatet.
3/96
Forslag til skjøtsel i Opsahl, Eriksrud og Geiteryggmyra naturreservater.
4/96
ørreten i Vorma.
5/96
Forekomst av elveperlemusling og salamander i Oppland.
6/96
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1995.
7/96
Forvaltning av hjort i Oppland 1961 - 1995.
8/96
Sik og aure i Randsfjorden - oppsummering av fiskeribiologiske undersøkelser.
9/96
Plan for kalking av fiskevann i Oppland.
10/96
Oversikt over vannkjemidata i Oppland fram til 1995.
11/96
Rovviltforvaltning, skadedokumentasjon, forebyggende tiltak, bestadsregistrering.
12/96
Overvåking av vannkvalitet i Oppland 1995.
13/96
Sportakseringen på gaupe i Gudbrandsdalen og Ottadalen 1993 - 1996.
14/96
Elgforvaltningen i Oppland 1991 - 95.
15/96
Drivgarnfisket etter ørret i Lågen fra Mjøsa til Fåberg i perioden 1900 - 1969.
 
 

1995

 
1/95
Spredning av husdyrgjødsel i Oppland 1994.
2/95
Motorferdsel i utmark i Oppland vintersesongen 1993/1994, sommersesongen 1994.
3/95
Stangfisket etter Hunderørret nedenfor Hunderfossen 1965 – 1994.
4/95
Vannkvalitet i Begnavassdraget 1994.
5/95
Vannkvalitet i Gausavassdraget 1994.
6/95
Vannkvalitet i Viggavassdraget 1994.
7/95
Forvaltning av fredet rovvilt 1994.
8/95
Miljøstatus for Oppland 1995.
9/95
"Operasjon Mjøsørret" – Sluttrapport.
10/95
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1994.
11/95
Motorferdsel i utmark - Rapport vinteren 1994 – 95.
12/95
Koordineringsgruppa for overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler - årsrapport 1994.
 
 

1994

 
1/94
Nasjonal registrering av kulturlandskap.
2/94
Handlingsplan for oppgradering av kommunale fyllplasser i Oppland
3/94
Vannkvalitet i Gausavassdraget 1993.
4/94
Vannkvalitet i Begnavassdraget 1993.
5/94
årsmelding 1993.
6/94
Tiltak mot forureining frå landbruk. årsrapport 1993.
7/94
Handlingsplan for friluftsliv for Oppland 1994 - 99.
8/94
Dokumenterte rovviltskader på husdyr og utbetalte erstatninger for rovviltskade i Oppland 1993.
9/94
Slamplan for oppland.
10/94
Bedre bruk av fiskeressursene i Regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1993.
11/94
Motorferdsel i utmark sommersesongen 1993.
12/94
Bedre bruk av fiskeressursene i Regulerte vassdrag i Oppland - Status 1989 -1993.
13/94
Sportaksering på gaupe i Midt-Gudbrandsdal og Ottadalen 1994.
14/94
Koordineringsgruppa for overvåking av radioaktivitet i næringsmidler. årsrapport 1993.
15/94
Anlegg for produksjon av settefisk og matfisk i Oppland.
 
 

1993

 
1/93
Dokumenterte rovviltskader på husdyr i Oppland 1992. Skadeproblematikk, erstatninger, forebyggende tiltak og framtidig forvaltning.
2/93
årsmelding 1992.
3/93
Vannkvalitet i Gausavassdraget, 1992.
4/93
Vannkvalitet i Begnavassdraget, 1992.
5/93
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1992.
6/93
Gausaauren - Statusrapport med forslag til habitatforbedrende tiltak.
7/93
Operasjon Mjøsørret - årsrapport 1992.
8/93
Koordineringsgruppa for radioaktivitet i næringsmidler - årsrapport 1992
9/93
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bruk av motorkjøretøyer i utmark vintersesongen 1992/93.
10/93
Aurebestanden i Tessemagasinet - konsekvenser av reguleringen.
11/93
Sportaksering på gaupe i Midt-Gudbrandsdalen 1993.
 
 

1992

 
1/92
Operasjon Mjøsørret - årsrapport 1991.
2/92
Registrering av rekrutteringsmuligheter for aure i Aursjømagasinet, Lesja.
3/92
årsmelding 1991.
4/92
Miljødata og miljøinformasjon i fem kommuner i OL – området.
5/92
Tiltak mot forurensning fra landbruk. årsrapport 1991.
6/92
Lokal overvåkning i Begnavassdraget 1991.
7/92
Vannkvalitet og fisk i Gausavassdraget 1991.
8/92
Lokal overvåkning i Vuluvassdraget, Lom kommune, 1991.
9/92
Miljøstatus 1992.
10/92
Koordineringsgruppa for overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler. årsrapport 1992.
11/92
ørretfiske i Mjøsa: Fangstrapportering 1977-1991.
12/92
Beveren i Oppland i 1991.
13/92
Bedre bruk av fiskeressursene i Regulerte Vassdrag i Oppland.
14/92
Fiskedød i Begnavassdraget.
15/92
Elgbeiteregistreringer gjennomført i Gausdal og Ringebu - med en metodebeskrivelse.
16/92
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Bruk av motorkjøretøyer i utmark, vintersesongen 1991/92.
17/92
Finnes det fortsatt bjørn i Vassfartraktene? En intensivundersøkelse 1990-91.
18/92
Næringsstoffer og tungmetaller i kloakkslam fra renseanlegg i Oppland.
 
 

1991

 
1/91
Flora- og faunaregistreringer på Totenåsen.
2/91
Bruk av motorkjøretøyer i utmark, vinteren 1990.
3/91
årsmelding 1990.
4/91
Botanisk undersøkelse av elvekløftene Sagåa og Berdøla i Sel kommune, Oppland.
5/91
Lokal overvåkning i Vuluvassdraget. Lom kommune.
6/91
Operasjon Mjøsørret - årsrapport 1990.
7/91
Forurensning fra landbruket.
8/91
Registreringer av bjørn, jerv, ulv og gaupe i Oppland og Buskerud 1989 og 1990.
9/91
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1990.
10/91
Elgforvaltningen i Oppland 1971-1991.
11/91
Koordineringsgruppa for overvåkning avradioaktivitet i næringsmidler. årsrapport 1990.
12/91
Krepsefisket i Norge 1990.
13/91
Forurensning fra pelsdyrfarmer i Oppland.
14/91
Spørreundersøkelse blandt fiskere i Begna elv, Sør-Aurdal, 1990.
15/91
Prosjekt elgregion - et arbeid med stammeorientert elgforvaltning i deler av Oppland.
16/91
Kvikksølv i aure, lake og krøkle fra Mjøsa 1982-84.
17/91
Storauren i Gausa.
18/91
Genetisk variasjon hos mjøsaure.
19/91
Vannkvalitet og fisk i Gausavassdraget 1991.
20/91
Bruk av motorkjøretøyer i utmark vintersesongen 1990/91.
21/91
Mjøsas ørretfestival 1991.
22/91
Fiskeribiologiske undersøkelser i Hornsjøen, Brettdalsvatnet, Eisteinsvatnet, Nedre Hundtjønnet og Jogrimen i øyer kommune - august og september 1991.
23/91
Mjøsa strandeierforening og mjøsfisket. fangst av Lagesild i Mjøsa/Lågen 1991.
24/91
Utnyttelse og ringvirkninger av småviltjakten i Vestre Slidre statsallmenning i 1989.
25/91
Restaurering av Vigga 1991.
26/91
Samla Plan for vassdrag. Rullerte prosjekter i Oppland i 1991.
 
 

1990

 
1/90
Operasjon Mjøsørret. årsrapport 1989.
2/90
Auren i Randsfjorden, Vigga og Dokka.
3/90
Miljøstatus for Oppland - årsmelding 1989.
4/90
Forureining frå landbruket. årsrapport 1989.
5/90
Tiltaksplan og fisketiltak på Venabygdsfjellet.
6/90
Vannkvalitet og fisk i Gausavassdraget 1989.
7/90
Bedre bruk av fiskeressursene i regulertevassdrag i Oppland. Fagrapport 1989.
8/90
Koordineringsgruppa for overvåking av radioaktivitet i næringsmidler.
9/90
Utsetting av Hunderørret i Lågen og Mjøsa1965 - 1989.
10/90
Sikfisket i Randsfjorden 1978-1988.
11/90
Mjøsa ørretfestival 1990.
12/90
Fiskeregistrering i Gudbrandsdalslågen, Dovre kommune 1990.
13/90
Fokstumyra naturreservat fugleregistreringer 1990.
14/90
En spørreundersøkelse om store rovdyr i Oppland og Buskerud i årene 1986 til 1988.
 
 

1989

 
1/89
Skjøtselsplan for myrreservater i Oppland.
2/89
Miljøstatus for Oppland Problemer, utfordringer og mål.
3/89
Kontroll med forureining frå landbruket 1988.
4/89
Oppsynsrapport 1988 for Fokstumyra naturreservat, Dovre statsallmenning og Joramo bygdealmenning.
5/89
Vannkvalitet og fisk i Gausavassdraget 1987 og i 1988.
6/89
Fiskeribiologiske undersøkelser i Flakksjøen m.fl. i Ringebu 1988.
7/89
Vassdragsrapport for varig verna vassdrag – Sjoa.
8/89
G - kort. Opplegg og erfaring.
9/89
Koordineringsgruppa for overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler. årsrapport 1988.
10/89
Vassdragsreguleringer og fisk i Oppland.
11/89
Fiskeribiologisk undersøkelse i Mesna elv, Lillehammer.
12/89
Fiskeribiologisk undersøkelse i Framrusti, Skjåk, 1988.
13/89
Fokstumyra naturreservat. Fugleregistreringer 1988.
14/89
Forslag til forvaltningsplan for Rondane nasjonalpark.
15/89
Mjøsørretens ernæring.
16/89
Operasjon Mjøsørret - Tiltaksplan for settefiskproduksjon.
17/89
Digitalt viltområdekart ved bruk av programpakken FYSAK.
18/89
Kalkingsplan for Oppland.
19/89
Dreggekonkuransen Mjøsa ørretfestival - Opplegg og erfaringer.
20/89
Fiskeribiologiske undersøkelser i Flåtjønn Muvatn og Bølvatn i Ringebu kommune, august 1989.
21/89
Utnytting av en del jaktbare viltarter i Oppland.
22/89
Fiske i Dokka, 1988.
23/89
Fokstumyra naturreservat, fugleregistreringer 1989.
24/89
Dokumenterte rovviltskader på husdyr i Oppland og Buskerud 1989.
 
 

1988

 
1/88
Fiskeribiologisk undersøkelse i Framrusti, Skjåk.
2/88
Fiskeoppdrett i Oppland - Registrering av anlegg og forurensning.
3/88
årsmelding 1987.
4/88
Fokstumyra naturreservat - Fugleregistreringer 1987.
5/88
Oppsynsrapport 1987 for Fokstumyra naturreservat, Dovre statsalmenning og Joramo bygdealmenning.
6/88
årsrapport 1987 Koordineringsgruppa for overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler.
7/88
Botaniske undersøkelser i noen verna vassdrag i Oppland fylke Lora, Sjoa Lomsdalsvassdraget, Vassdrag i Vang: øtrøi/Begna, Rødøla, Skakadalsåni og Helin.
8/88
Vassdragsrapport for varig verna vassdrag – Lora.
9/88
Glyfosatsprøyting i skog i Oppland 1988 og 1989.
10/88
Skjøtselsplan for edellauvskogsreservater i Oppland.
 
 

1987

 
1/87
Fiskeribiologiske undersøkelser i Furusjøen, Orvillingen og Flakken i Fryavassdraget og midtre Leinetjønn i Tjørnåavassdraget, Nord-Fron, september 1984.
2/87
Fiskeribiologiske undersøkelser i Muruvatn, Sel kommune, Oppland.
3/87
årsmelding 1986.
4/87
Fiskeribiologiske undersøkelser i Olevatn, Fleinsendin, Vangsmjøsa og Strandefjorden i Vang, Vestre Slidre og Nord Aurdal kommuner, Oppland fylke.
5/87
Traneundersøkelser i Oppland fylke. Våren/ sommeren 1986.
6/87
Radioaktivt nedfall i Oppland etter Tsjernobylulykken. Virkninger for vilt og fisk.
7/87
Langtidsplan 1988 – 91.
8/87
Fiskestatus i forsuringsfølsomme områder i Oppland .
9/87
Fokstumyra naturreservat - Vegetasjon og fugl.
10/87
Fosfatholdige tekstilvaskemidler kontroll av reklame og utstillingsforbudet juli 1987.
11/87
Prøvefiske i Atnsjøen i 1985.
12/87
Utdrift av lågåsild og sikyngel i Lågen.
13/87
Botaniske undersøkelser i Buttentjernområdet i Jevnaker og Ringerike kommuner.
14/87
Landbrukskontrollen 1987.
15/87
Villrein og inngrep i Snøhetta (utgått).
16/87
Spreidd busetnad. Undersøking av sakshandsaming og dimensjonering av separate avløpsanlegg i Oppland.
 
 

1986

 
1/86
Avdelingens årsmelding for 1985.
2/86
Brukerundersøkelse blant medlemmer av A/L Lågen fiskeelv i 1985.
3/86
årsrapport for kloakkrenseanleggene 1982-1985.
4/86
Prosjekt Hortulan: Undersøkelser om utbredelse, bestandsstørrelse, bestandssvingninger og biotopkrav hos Hortulan i Oppland. Resultater fra 1985.
5/86
Oversikt over sivile skytterbaner i Oppland i 1986.
6/86
Ornitologiske registreringer fra Røssjøen med omkringliggende områder.
7/86
Botaniske undersøkelser i Rinilhaugen Nordre Korsvatnhøgda (Lunner Oppland) Egil Bendiksen.
 
 

1985

 
1/85
Villrein og inngrep i Rondane
2/85
Kontroll med utslipp av silopressaft
 
 

1984

 
1/84
Nord-Ottadalen og Tafjordfjella - Naturverdier