Stor interesse for seminar om kommunal beredskap og skadefelling av rovvilt

Her er innlederne fra seminaret (Foto: Ivar Ødegaard)
Her er innlederne fra seminaret (Foto: Ivar Ødegaard)

Fylkesmannen i Oppland inviterte til seminar med tema skadefelling og kommunalberedskap, og fikk fullt hus med 75 deltakere. Tilnærmet alle kommuner og kommunale skadefellingsledere var representert, og hovedhensikt med seminaret var erfaringsutveksling og beredskapstenking.

Bakteppe for seminaret var hendelsene med rovvilt og beitedyr på Hadeland og Toten sommeren 2017, og behov for å være enda bedre forberedt når/hvis noe tilsvarende skjer på nytt. Seminaret var delt i to hovedtema – beredskap og skadefelling.

Bolken om beredskap ble innledet med generell beredskapstenking av Tord Smestad fra Fylkesmannens beredskapsavdeling, med eksempler fra både flom og ras, samt ulv i sauebeiteområder. Begreper som sårbarhetsanalyse med risiko for stor skade ble forklart, og forenklet kan en risikoanalyse beregnes slik: Sannsynlighet for hendelse multiplisert med konsekvens av hendelse. Gode planer i forkant for hvem gjør hva, når og hvordan er svært viktig for å redusere negative konsekvenser av hendelser.

Fylkesmannen ved Harald Klæbo orienterte om siste nytt rundt ulv i Norge og Sverige samt Fylkesmannens forventinger til kommunene rundt beredskap og skadefellingslag.

Fra Nord-Fron, som har mange års erfaring med rovvilt, også ulv, i beiteområdene, ble det orientert om organisering av rovviltarbeidet i kommunen ved avdelingsleder Geir Johan Groven og om etablert beredskapsgruppe for landbruket i begge Fronskommunene ved Marte Dypdalen.  Fra Hadeland orienterte Kjersti Andresen, landbrukskontoret på Hadeland, om fjorårets hendelser i beitesesongen og om alle tiltak som ble gjennomført. Wenche Rustad Wangen fra Østre Toten delte erfaringer fra sitt arbeid med informasjonsarbeid og koordinering fra sommeren 2017. Fra innlederne blir det vektlagt at rovdyrtap av beitedyr er en stor psykisk belastning og at det er mange ulike reaksjonsmønster.

Arnfinn Beito fra Oppland Sau og Geit orienterte om beredskapsbeiter.

Del to omhandlet skadefelling. Erik Ola Helstad fra SNO orienterte om hva SNO kan bidra med ved skadefellingsforsøk og om bruk av hund. De lokale rovviltkontaktene er viktige medspillere for god samhandling lokalt.

Viktige erfaringer fra skadefellinger både i Midt-Gudbrandsdalen og på Hadeland/Toten ble presentert av skadefellingsleder Tore Kleven fra Ringebu, Arnfinn Gambo fra Nord-Fron og Kjell Bakken fra Gran. 

Bruk av hund til kadaversøk og sporing ble presentert av Jonny Mathisen, Norske Kadaverhunder og Turid Hovland.

Kontaktpersoner