Regionmøter med mye engasjement

Rovviltnemnda i Oppland har i samarbeid med Fylkesmannen gjennomført fire regionmøter i fylket. Erfaringsutveksling etter beitesesongen 2017 og planer fremover var hovedtema. Mye engasjemnet, kunnskap, meninger, samt klare tilbakemeldinger ble delte med både rovviltnemnda og Fylkesmannen.  

Mange ulike aktører var invitert. På møtene deltok beitelagsledere,

tamreinlagsledere, kommuner, SNO/rovviltkontakter og Mattilsynet med flere. Regionmøtene er en viktig arena for god meningsutveksling og klare tilbakemeldinger til både rovviltnemnd og Fylkesmannen.

Møteplass var på Jaren for Vest-Oppland, Hundorp for Sør- og Midt- Gudbrandsdalen, Vågå for Nord-Gudbrandsdalen og Fagernes for Valdres. Det var svært god deltakelse med om lag 40 representanter fra beitenæringa og forvaltning på samtlige møter.

Hensikten med møtene er erfaringsutveksling etter beitesesongen
og planer framover når det gjelder utfordringer og løsninger med
beitedyr og beitebruk i utmark. Fylkesmannen presenterte ny og
oppdatert statistikk om beitenæringa i Oppland, med endringer i     
dyretall og tapstall.                       
                                                           Foto: Fra møtet på Slidrestua, Valdres folkemuseum.
Det ble også gitt en kort orientering om ulike forebyggende og konfliktdempende tiltak som ble gjennomført i Oppland i 2017, samt om rovvilterstatning 2017. Det ble spesielt orientert om hendelsene på Toten og Gran med ulv i beiteområdet fram til 7. august og kostnadene rundt dette.

Videre ble det orientert om status for rovviltbestandene i Oppland, og om årets lisensfelling på jerv og kvotejakt på gaupe. Spørsmål og problemstillinger rundt ulv ble diskutert på samtlige møter. I Gudbrandsdalen ble det i tillegg fokusert særlig på jerv, og i Vest-Oppland og Valdres særlig på gaupe. Kongeørn var også tema, spesielt for beitebrukere i fjellbygdene.

Mattilsynet deltok på samtlige møter. God dyrevelferd er viktig, og Mattilsynet poengterer at friske dyr på godt utmarksbeite gir svært god dyrevelferd. Samtidig er det dyreeieres ansvar å sørge for at dyr ikke utsettes for unødig lidelse. Mattilsynet har systematisk besøkt sauebesetninger med store tap, og orienterte om sine funn både med hensyn til tapsårsaker og tiltak for å redusere tap. Beitenæringa ønsker Mattilsynet velkommen til samarbeid rundt godt sauehold.

Beredskap – var tema på alle møtene. Det ble oppfordret til å tenke beredskap på alle nivå, hos beitebruker, i beitelaga og hos lokal landbruksforvaltning. Det bel mye erfaringsutveksling rundt beredskap. Viktige stikkord er kartlegging av beredskapskveer, hvem gjør hva ved akutte hendelser, informasjon og koordinering. I Nord- Fron er det etablert ei beredskapsgruppe med deltakere fra beitelag, faglaga i landbruket, kommunen og det kommunale skadefellingslaget.

Det er i Oppland mange prosjekter i gang med formål om god rovdyrforvaltning og reduserte tap av sau på utmarksbeite. Fra disse prosjekter og aktører ble det orientert:

  • NJFF-Oppland – orienterte om gaupeovervåking som gjennomføres hver vinter i hele Oppland med mannskap fra lokale foreninger. Overvåkingen har utviklet seg over år til å bli stadig bedre, med kombinasjon av kameraovervåking, frisporing og et sporloggingsprosjekt.
  • NJFF-Oppland – eget prosjekt med prosjektleder for mer effektiv lisensfelling av jerv. Prosjektet er nå inne i sitt fjerde år, og organiserer ca. 100 jegere, drifter ca. 20 båser, samt åteplasser og er i stadig utvikling rundt erfaringsbasert kunnskap om lisensfelling av jerv.
  • Norske kadaverhunder – orienterte om utvikling av egne kurs for beredskapsekvipasjer og egne kurs for ekvipasjer til bruk ved planlagt tilsyn, spesielt i område med dårlig kartlegging av tapsårsaker. Det er viktig at godkjente kadaverhundekvipasjer kommer tidlig inn i områder med akutte tapssituasjoner. Evaluering av hendelsene med ulv på Toten og Gran viste at gode kadaverhundekvipasjer var svært nyttig for raskt å finne døde og skadde sauer.
  • Radiobjelleprosjekter – Oppland radiobjellelag leier nå ut vel 3 500 radiobjeller/Find my sheep. I Sør-Aurdal ble et lite prosjekt gjennomført sommeren 2017 med radiobjeller på 96 lam fra to besetninger som har hatt store tap i mange år. Mange lam ble borte også i år, men 6 lam ble dokumentert tatt av gaupe. Lammas trivsel og tilvekst ble også overvåket. Lam med klave ble kontrollert flere ganger i løpet av sommeren, og det så ikke ut til at klave og bjelle var til skade for lamma. Prosjektet skal fortsette i 2018.

Foruten orienteringer og presentasjoner var det god ordveksling med mye engasjement og kunnskap.

Foto: Marie Skavnes/ Mattilsynet. Regionmøte.