Avslag på søknad om skadefelling av kongeørn i Lom

Fylkesmannen avslo mandag 14. mai søknad om skadefelling av kongeørn i Lom kommune.

Bakgrunnen for avslaget er et avgrensa skadeomfang med to dokumenterte tap av reinskalver til kongeørn i området til Lom tamreinlag. Kongeørna volder størst skade tidlig på våren når reinskalvene er små og sårbare, men predasjonen avtar normalt sett utover i beitesesongen. De siste årene har alle påviste skader på rein i Lom kommune vært i april/mai.

Rovviltnemnda i region 3 har de senere årene styrket bestandsovervåkingen av kongeørn i Oppland, og man antar at vi har om lag 60-65 kongeørnpar. Allikevel er ikke overvåkingen av kongeørn like intensiv som for de andre store rovdyrene. Rovviltforskriften § 12 gir Fylkesmannen hjemmel til å kunne gi betinget skadefelling på kongeørn, men det er strengere krav for å gi fellingstillatelse enn for de andre store rovdyrene.

Det har kun blitt gitt tillatelse til skadefelling av kongeørn i Oppland en gang tidligere. Dette var i Nordre Land i juni 2013. Det ble da dokumentert totalt 24 lam tatt av kongeørn, i tillegg til flere savnede lam. Det ble da iverksatt forebyggende tiltak, men fordi skadesituasjonen fortsatte ble det gitt tillatelse til skadefelling.