Kvotejakt, lisensfelling og skadefelling

I Oppland foregår det årlig kvotejakt på gaupe og lisensfelling på jerv, bjørn og ulv, så langt bestandstatus tillater dette. Ved skade på husdyr, tamrein eller annen eiendom kan betinget skadefelling også bli satt iverk. 

Saker fra 2013

Saker fra 2013

Saker fra 2014

Saker fra 2014

Saker fra 2015

Saker fra 2015

Saker fra 2016

Saker fra 2016

Saker fra 2017

Saker fra 2017

Saker fra 2018

Saker fra 2018

 

Gaupe: 
Reguleres gjennom kvotejakt, dette er det eneste rovdyret som reguleres gjennom kvotejakt. 
Hva er kvotejakt: ordinær jakt på et bestemt antall individer (med hjemmel i viltloven § 9, jf. naturmangfoldloven § 16).

Jerv, bjørn og ulv:
Reguleres gjennom lisensfelling. Målet med fellingen er å redusere skade på bufe og tamrein. Bestandene må være store nok til at det er forsvarlig å regulere bestanden gjennom lisensfelling.
Hva er lisensfelling: Felling av et bestemt antall individer av en viltart (med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd b) og c). Det er krav om lisens gjennom Jegerregisteret for å delta i denne typen jakt).

Betinget skadefelling:
Felling av enkeltindivider av rovvilt for å stanse eller forhindre skader på husdyr, tamrein eller annen eiendom (med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd b)). Betinget skadefelling omhandler ikke regulering av bestander.

Hvem gjør og bestemmer hva:

  • Det er den regionale rovviltnemnda i region 3 som fastsetter kvoter for de rovviltartene som har oppnådd bestandsmålet.
  • For arter hvor bestandsmålet ikke er nådd, er det Miljødirektoratet som fastsetter kvoter.
  • Fylkesmannen administrerer jakt og felling.
  • Under kvotejakt og lisensfelling plikter jegeren selv å holde seg oppdatert på gjenværende kvote. Dette kan sjekkes ved å ringe kvotetelefonen 901 54 084.
  • Jegeren er også pliktig til å melde i fra umidelbart han/hun har skutt eller påskutt gaupe til Fylkesmannens vakttelefon: 977 37 223.

Alle vedtak om kvoter eller tillatelser til felling/jakt, legges fortløpende ut på miljøvedtaksregisteret.

Jakt og fellingsperioder:

a) gaupe: 1. feburar - 31. mars 
b) jerv: 10. september - 15. februar
c) bjørn: 21. august - 15. oktober
d) ulv: 1. oktober - 31. mars

 

20.09.2018

Lisensfelling på bjørn, jerv ulv 2018/19

Det er åpnet for lisensfelling på jerv, bjørn og ulv i Oppland for 2018/19. Her finner du en oversikt over kvotevedtakene. Jegere må til enhver tid holde seg oppdatert på gjenværende kvote på telefon 901 54 084 (påskutt eller felte dyr meldes til FMs vakttelefon; 977 37 223).