126 tamrein erstattet som tatt av rovvilt

Fylkesmannen behandlet i 2017 søknader fra tre tamreinlag i fylket om erstatning for tap til rovvilt i driftsåret 2016/2017. Til sammen ble 126 tamrein erstattet.     

Flest dyr ble erstattet som tatt av kongeørn (70 tamrein), deretter jerv (51) og gaupe (5). Dette er litt flere dyr enn i 2015/2016, da 115 dyr ble erstattet.

Av de erstattede dyrene var to dyr påvist tatt av rovvilt, mens de øvrige ble sannsynliggjort som tatt av rovvilt ut fra bl. a. forekomst av rovvilt. Samlet erstatningsbeløp var 488 000 kr.

Lom tamreinlag, Filefjell reinlag og Fram reinslag søkte om erstatning for til sammen 224 dyr.