Kompensasjon til beitebrukere med ulveskader på Hadeland og Toten sommer 2017

152 beitebrukere fra Toten og Hadeland fikk like før jul utbetalt kompensasjon på 13,8 millioner kroner for utsatt beiteslipp/hjemmebeite, ekstraordinært tilsyn og kjøring, gjerdekostnader og utgifter på særlig grunnlag. Årsaken var ulv i beiteområdene på Totenåsen og i Gran, fra slutten av mai til 7. august 2017.

Om lag 9 millioner kroner er kompensasjon for utsatt slipp og bruk av hjemmebeite hele eller store deler av beitesesongen. Kompensasjonsordingen tar utgangspunkt i antall sau med tapte beitedøgn i utmarka som totalt var 1 283 000 døgn. Med en normal beitesesong på 100 dager tilsvarer dette 12 830 sau som ikke fikk en normal sommer i utmarka. Kompensasjonen per sau per dag på hjemmebeite var kr. 6,70. Satsen er gitt av Miljødirektoratet og bygger på rapport fra NIBIO. Denne satsen skal kompensere for ekstra arbeid, kjøp av grovfor og kraftfor, maskinkostnader, gjerdekostnader m.m.

Normalt slipper saueprodusentene fra de 7 berørte beitelaga i Gran, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land 28 000 sau på utmarksbeite på Totenåsen og i Gran. I år var det mange som gjennomførte forebyggende tiltak som utsatt slipp i mange uker, enkelte produsenter som fikk tap til ulv i egen besetning sanket hjem dyr midt på sommeren og mange produsenter, spesielt i Gran sauebeitelag og Kolbu sauebeitelag slapp ikke dyr på beite i det hele tatt. Det ble i stedet gjennomført mange improviserte løsninger, med mye gjerding av både innmark og nær utmark, flytting av sau fra mange små beiter – leide og lånte, og nedbeiting av innmarksarealer hvor det normalt skulle vært tatt en eller flere grasavlinger med vinterfor.  

I tillegg til å holde sauebesetningene på hjemmebeite mye lengre enn normalt, ble også tilsynet med sau som var sluppet intensivert gjennom hele sommeren. Fylkesmannen har kompensert for ekstraordinært tilsyn med kr. 1 820 000 og kjøring i forbindelse med ekstraordinært tilsyn på kr. 726 000. Dette tilsvarer 9 950 timer, tilnærmet 6 årsverk. I tillegg er det kompensert for gjerding, arbeidstimer og materiell på kr. 1 120 000. Kompensasjon for arbeid er kr. 183 per time, jf. satser gitt av Miljødirektoratet.

Det er saueprodusentene som har hatt den største belastningen med ulv i beiteområdene. Men også mange storfeprodusenter fra Gran og Toten fikk endringer i sitt normale utmarksbeitebaserte driftsopplegg, med utsatt beiteslipp, ikke slipp av ku med kalv, «bortlån» av inngjerdete beitearealer til sauebesetninger og økt tilsynet i utmarka. Det er utbetalt kompensasjon til storfeprodusenter på kr. 760 000.

Kompensasjonen fordeler seg slik:

Tapt utmarksbeite (kompensasjon for hjemmebeite): Kr 8 597 520,-  
Kompensert for ekstraordinært tilsyn utmarksbeite: Kr 1 820 356,-
Kompensert for kjøring ekstraordinært tilsyn utmarksbeite: Kr 725 561,-
Kompensert for arbeid gjerding: Kr 680 266,-              
Kompensasjon gjerdemateriell: Kr 437 131,-
Kompensert for tapt utmarksbeitetilskudd: Kr 1 452 805,-      
Kompensert på særlig grunnlag: Kr 80 000,-                

I tillegg har 43 av disse 152 saueprodusentene fra Hadeland og Toten fått ordinær rovvilterstatning. Disse har tilsammen fått erstattet 758 dyr (315 søyer og 443 lam), som tapt til ulv. Samlet erstatningsbeløp for disse er på kr 2 355 502,-. Noen enkeltbrukere har også fått midler til blant annet til flytting av sau og andre skadeforebyggende tiltak.

Søknadene er behandlet etter «Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak», Miljødirektoratet 1. januar 2013 og «Retningslinjer til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Oppland for oppgjøret etter ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer», Klima- og miljødepartementet 26. oktober 2017 og «Fastsetting av satser knyttet til forebyggende tiltak mot ulveskader i Akershus og Oppland sommeren 2017», Miljødirektoratet 27. oktober 2017.

Fylkesmannen understreker at dette er en særskilt ordning som ble etablert i denne spesielle situasjonen. For senere vil en vise til at den ordinære søknadsordningen for forebyggende tiltak, der bruker/beitelag søker om tilskudd til tiltak på forhånd, dette gjelder slev om det er snakk om akuttiltak.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har tilsvarende behandlet 52 søknader.

Diagram som viser utbetalt kompensasjon etter ulveskader 2017 i Toten og Hadeland

Diagram som viser utbetalt kompensasjon etter ulveskader 2017 i Toten og Hadeland