Kartlegging av kostnader i forbindelse med ulv på Hadeland og Toten 2017

Over 300 sau ble påvist tatt av ulven på Hadeland, Toten og Hurdal i sommer. Det endelige tapstallet kjenner vi ikke enda. Flere tusen sauer ble ikke sluppet på utmarksbeite. 1,3 millioner beitedøgn gikk tapt på Opplandsiden av fylkesgrensa. Hvor stor del av utgiftene beitebrukerne har hatt som følge av dette og som skal dekkes av forvaltingen er ikke avklart. Nedenfor går hovedtrekkene av kartleggingen i Oppland fram.

Fylkesmennene i Oslo/Akershus og Oppland ble bedt om å kartlegge utgiftene beitebrukerne har hatt i forbindelse med ulveangrepene. I samarbeid med Miljødirektoratet er det gitt en anbefaling om i hvilken utstrekning utgiftene skal dekkes av forvaltningen og hvilke ordninger dette eventuelt kan skje innenfor. Anbefalingen vil være en del av departementets forberedende saksbehandling og er unntatt offentlighet. De mest sentrale dokumentene som er offentlige er lagt ved.

 

En spesiell sommer
Bakgrunnen for kartleggingen er den svært spesielle hendelsen der en ulv oppholdt seg i hele beitesesongen på Hadeland, Toten og Hurdal. Over 300 sau ble påvist tatt av ulven og flere tusen sauer ble ikke sluppet på utmarksbeite. Mattilsynet informerte om at slipp av sau i beiteområder i områder med fellingstillatelsen av ulv ble ansett som brudd på dyrevelferdsloven.

 

Kartleggingen
I Oppland omfatter kartleggingsarbeidet 146 saueprodusenter og 40 storfeprodusenter, i Akershus 52 saueprodusenter og 7 storfeprodusenter. De ulike beitelagene innhentet opplysninger fra sine beitebrukere. Tallene ble gjennomgått på møter med alle beitelagslederne.

Fylkesmannen har synliggjort omfanget av tapte beitedøgn, tilsyn og kjøring knytta til ekstraordinært tilsyn, tilsyn og arbeid knytta til hjemmebeite. De 146 saubrukere har et totalt sauetall på 28.799 dyr planlagt sluppet i 2017.

 

Resultatene av kartleggingen for sauebeitebrukerne og beitelagene

  • De 146 sauebrukerne har samlet tapt 1.302.466 beitedyrdøgn, noe som tilsvarer at rundt 13000 sau ikke har vært på utmarksbeite i det hele tatt denne sommeren.
  • De 146 sauebrukerne har hatt et samlet merarbeid på 26 752 timer. Av dette utgjør ekstraordinært tilsyn i utmark 15 664 timer.
  • Timebruk knyttet til hjemmebeite er 4 763 timer på tilsyn, 4 605 timer til gjerding og 1 721 timer til «annet arbeide».
  • I tillegg er en del direkte utgifter spesifisert; dvs til gjerdemateriell, innkjøp av kraftfor og grovfor, veterinærutgifter, transportkostnader ved flytting av sau, beiteleie mv.
  • Syv beitelag har også hatt utgifter til ekstraordinært tilsyn, administrasjon og kjøring.

 

Også kommunal innsats

I møter har kommunene vært tydelige på at de har nedlagt en betydelig arbeidsinnsats, både fra administrasjon og politikere, og som de mener kommunen burde fått økonomisk kompensasjon for. Fylkesmannen har bedt departementet ta stilling til dette.