Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må rovviltbestanden forvaltes, samtidig som jordbruket må tilpasses noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Alt om rovdyr Kvote- og lisensjakt Rovviltnemda Erstatning

Alt om rovdyr

Kvote- og lisensjakt

Rovviltnemda

Erstatning / FKT

Bestandsmålene for rovvilt i Oppland er fire årlige ynglinger av jerv og fem årlige familiegrupper av gaupe. Det skal ikke være ynglinger av bjørn og ulv i fylket, og kongeørnbestanden skal holdes stabil (50-60 par).

 


08.08.2018

Lite rovviltskader hittil i år

Det er registrert få rovviltskader på sau/tamrein hittil i år sammenlignet med tidligere år. Hvis denne trenden fortsetter ut beitesesongen blir det et av de laveste tapsårene siden 1990.


20.07.2018

Klager på lisensfellingsvedtak på jerv og ulv i region 3/Oppland

Rovviltnemnda har behandlet klager både på vedtak om lisensfellingskvote for jerv og lisensfellingskvote for ulv. Det er NOAH – for dyrs rettigheter og Rovviltets Røst som har påklaget vedtakene.


16.07.2018

Forlengelser av skadefellingstillatelser på ulv

Skadefellingstillatelsene på ulv både i Jevnaker/Ringerike og Nord-Aurdal/Etnedal er begge forlenget.


09.07.2018

Avslår søknad om skadefelling på kongeørn

Fylkesmannen i Oppland har avslått søknaden fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor om tillatelse til skadefelling på en kongeørn. Begrunnelsen for avslaget er at det påviste skadeomfanget foreløpig er begrenset. 


29.06.2018

Miljødirektoratet omgjør Fylkesmannens vedtak

I februar 2018 ga Fylkesmannen tillatelse til skadefelling av jerv i Nord- og Sør-Fron. Nå har Miljødirektoratet omgjort Fylkesmannens vedtak, etter klage fra WWF, Naturvernforbundet, NOAH og Foreningen Våre Rovdyr.


08.06.2018

Informasjon om rovvilt og beitesesongen 2018

Årets brosjyre – «Informasjon om rovvilt og beitesesongen» sendes i disse dager ut til 1 300 beitebrukere, rovviltkontakter, tamreinlag og kommuner med flere. Brosjyren kan du finne her.


06.04.2018

Stor interesse for seminar om kommunal beredskap og skadefelling av rovvilt

Fylkesmannen i Oppland inviterte til seminar med tema skadefelling og kommunalberedskap, og fikk fullt hus med 75 deltakere. Tilnærmet alle kommuner og kommunale skadefellingsledere var representert, og hovedhensikt med seminaret var erfaringsutveksling og beredskapstenking.


15.02.2018

Innkalling til møte i rovviltnemnda 12. mars 2018

Det inviteres med dette til møte i rovviltnemnda i region 3 mandag 12. mars 2018, fra kl. 12.00 - 15.00 på Statens hus, Lillehammer.


12.02.2018

Regionmøter med mye engasjement

Rovviltnemnda i Oppland har i samarbeid med Fylkesmannen gjennomført fire regionmøter i fylket. Erfaringsutveksling etter beitesesongen 2017 og planer fremover var hovedtema. Mye engasjemnet, kunnskap, meninger, samt klare tilbakemeldinger ble delte med både rovviltnemnda og Fylkesmannen.  


09.02.2018

Ja til skadefelling av en jerv i deler av Sør- og Nord- Fron

Fylkesmannen har gitt tillatelse til skadefelling av en jerv i deler av Sør- og Nord- Fron ut lisensfellingsperioden for jerv, i tillegg er det gitt dispensasjon til bruk av snøskuter. Store dokumenterte tap i beitesesongen 2017 er et av flere elementer som åpner for et slikt ekstraordinært tiltak.


Flere nyheter